Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.
Tijdbalk

"De Franken in Nederland" van Prof.dr.D.P.Blok.

Prof.dr. D.P. Blok beschrijft in zijn boek "De Franken in Nederland" de geschiedenis van de Franken in Nederland, zoals hij meent dat deze zich heeft afgespeeld. Uit een overvloed van bijna 1700 plaatsnamen probeert Blok met 47 plaatsnamen te bewijzen dat de Franken wel degelijk in Nederland woonden. Van de 47 locaties die Blok noemt, liggen er overigens slechts 12 (waarvan enkele zeer dubieus!!) in het veronderstelde woongebied van de Franken -ten zuiden van de Rijn en in Gelderland ten oosten van de IJssel- (In de tabel hierna zijn dat de blauwe velden). 12 van de 1700!! Ofwel nog geen driekwart procent! Is dit wetenschap???De overige 35 locaties liggen buiten het gebied dat Blok (en de traditionele geschiedenis) voor de Franken in Nederland in gedachte heeft. Blok slaat de overige 1643 in de bronnen genoemde plaatsen gemakshalve over, alsof ze niet bestaan hebben. Die kan zelfs Blok, die toch over een grote fantasie beschikt, niet thuisbrengen. Hij noemt deze plaatsen niet eens en claimt ze ook niet voor Nederland, dus laat hij ze aan Noord-Frankrijk. Ten aanzien van de locatie Dorestadum spreekt Blok zichzelf onmiskenbaar tegen. Zie de voetnoot.

Prof.dr.D.P. Blok weet terdege waar het hier over gaat. Immers bij de beschrijving van de oorkonden van Werden (een andere klassieke bron waarover Blok zelfs een proefschrift heeft gesschreven waarop hij promoveerde en dr. voor zijn naam mocht zetten) constateert hij dat "verschillende faktoren moeilijk of onmogelijk in het land van Münster passen, onder andere een opvallende verandering in de benaming van de regeringsjaren van de koningen tussen 841 en 845". "Dat", schrijft Blok in zijn eigen proefschrift hierover, "is alleen in het noorden van Frankrijk te verklaren!" Het is de enig juiste conclusie, dat de oorkonden dus op Noord-Frankrijk betrekking hebben. Echter Blok trek deze enig juiste conclusie niet. Als je van een complex van 206 namen (van het klassieke Werden/Werethina) er 161 niet kunt plaatsen en bij de wel bedachte 45 "oplossingen" grote vraagtekens blijven staan, dan moet je toch beseffen dat je in de verkeerde streek aan het zoeken bent. Blok was dicht bij de oplossing van de mythen, maar hij bleek verblind door vooringenomen standpunten en de traditie. Die docterstitel is ook de reden van het heftige verzet van Blok tegen de opvattingen van Delahaye. Hij weet dat Delahaye gelijk heeft, maar kan zijn eigen ongelijk toch niet toegeven. Is dit integere wetenschap of publiek bedrog?

In "De Franken in Nederland" geeft Blok toe dat de schriftelijke bronnen waarop hij bouwt "wel erg schaars" zijn. Had hij zich daartoe beperkt - zo zegt hij zelf letterlijk - dan zou zijn boekje bij lange na niet eens het door de uitgever vereiste aantal bladzijden hebben gehaald ! Maar geen nood schrijft Blok: "Het gaat er om deze schaarse zekerheden aan elkaar te praten, dat wil zeggen ze te verbinden door uitweidingen die op zijn hoogst waarschijnlijkheden en mogelijkheden bieden."
Eerlijk vertelt hij dat hij de archeologie "niet zelfstandig kan beoordelen" - daarin heeft hij zich kennelijk ook niet alteveel verdiept en naar oordeelkundigen verwijst hij niet - om zich te beperken tot louter de "nederzettingsgeschiedenis en de naamkunde". Bij dat laatste plukt hij uit de teksten echter alleen wat van pas komt en slaat hij de namen die er duidelijk mee samenhangen bij honderden tegelijk over omdat hij er in Holland niets mee weet aan te vangen. Over de nederzettingsgeschiedenis - bedoeld zijn de schriftelijke bronnen dienaangaande, niet de archeologie - zijn we snel uitgepraat, meent Blok.
Vervolgens schrijft hij over de post-Romeinse periode: "De bodemkundigen nemen aan dat in de 4de eeuw een sterke transgressie van de zee plaatsvond met daarnaast een zeer sterke activiteit van de rivieren, waardoor in het hele rivierengebied de wateroverlast toenam, nieuwe rivierarmen ontstonden en oude armen dichtslibden of zich verlegden. De Romeinen, die deze combinatie van gewone deltaverschijnselen met de transgressie van een aan eb en vloed onderhevige zee niet kenden, hadden daar kennelijk geen antwoord op en hebben de zaak maar laten gaan."
Blijkbaar was Blok er niet van op de hoogte dat de Romeinen vanaf het begin van hun komst in ons land op diverse plaatsen wel degelijk verschillende pogingen hebben ondernomen in een strijd tegen het water. Uiteindelijk hebben ze de "boel maar laten gaan", zoals Blok terecht schrijft. Dat hij daarmee Delahaye volkomen gelijk heeft, heeft Blok blijkbaar nooit begrepen.
Het komt er, zolgens Blok, dus op neer dat de Romeinen niet uit ons land verdwenen door de interne problemen of invallen van Germaanse stammen, maar ze vertrokken hier door de wateroverlast. En met de Romeinen vertrok ook de bevolking. Bijgevolg kan er geen continuïteit zijn geweest - naamkundig noch in bewoningsgeschiedenis, wat ruimschoots wordt bevestigd door de archeologie - tussen de in Romeinse bronnen genoemde plaatsnamen die voor Nederland zijn opgeëist en de latere plaatsen waaraan die namen onterecht zijn opgehangen.

Blok schrijft en erkent dus dat we van deze hele periode eigenljk niets weten en dat de Franken geen aanwijsbare sporen in ons land hebben nagelaten (p.7) . Je vraagt je af waar Blok het dan over heeft en waar hij zijn wijsheid vandaan heeft gehaald om de rest van zijn boek te vullen. Blijkbaar uit de povere bronnen zoals hij dat noemt. Echter de bronnen zijn niet pover maar rijk, mits men alle bronnen raadpleegt en niet weglaat waar men geen raad mee weet en deze toepast op de juiste streek.
De Frankische geschiedschrijvers van vóór de Karolingische tijd schijnen dit gebied niet te kennen, schrijft Blok, wat een terechte constatering is die uitgebreid ook moet worden tot de Karolingische tijd. Er is geen enkele bron die op Nederland toepasbaar is uit de periode van de Franken.

Historische geografie.
De eerste regels van historische geografie zijn bij Blok blijkbaar niet bekend, althans, hij past ze niet toe. Van een gelokaliseerde plaats moet naast de bron waarin de naam gevonden is, een parallelle bron gevonden worden waarin bevestigd wordt, dat de genoemde plaats in de genoemde tijd wel bestond. Bij Blok vind je nergens zo'n bronvermelding. De tweede regel van plaatsnaamkunde kent Blok waarschijnlijk evenmin, nl. dat de namen genoemd in bronnen een samenhangend geheel vormen. Blok verspreidt de locaties over heel Nederland tot in Duitsland, België en zelfs tot ver in zuid-Europa (Alpenpassen en Gallicië). In de visie van Delahaye liggen alle plaatsen in een beperkt en aaneengesloten gebied in Frans en Belgisch Vlaanderen. Bovendien weet Delahaye ook de andere 1643 plaatsen te localiseren. In het boek De Ware Kijk Op vind je alle 1690 namen met hun juiste locatie!

We laten hieronder de namen eens de revue passeren (tussen haakjes de provincie of het land waar de plaats volgens Blok ligt):
De conclusie kan bij voorbaat al luiden, dat nergens een overtuigend bewijs wordt gegeven voor het gelijk van Blok!
Betekenis van de gekleurde velden:
Blauw: de plaatsen die Blok localiseert in het woongebied dat de traditie voor de Franken in gedachte heeft.
Geel: plaatsen waarvan geen nadere locatie wordt aangegeven.
Paars: plaatsen waarvan de locatie onaanvaardbaar is, bijvoorbeeld omdat de plaats niet in het land van de Franken ligt (volgens de Nederlandse traditie), maar in het land van de Friezen of Saksen.

Klassieke plaatsWat Blok ervan maakt!Wat ligt de plaats volgens Delahaye?Aanvaardbare locatie van Blok?
Armorem Blok noemt het een "onbekende rivier"Côtes d'ArmoriqueBlok geeft geen verdere locatie aan! Armorem was de kust tot waar de Lex Frisorum gold. Die kust bestaat nog steeds in het noorden van Bretagne en heet nog steeds Côtes d'Armorique
AdrichemVelsen/Adrichem
(N-H)
Audrehem, op 5 km z-w van TournehemDoor Theofried van Echternach in nauw verband met Aefternacum genoemd Echternach heeft nooit bezittingen in Velsen gehad! Blok maakt er Velsen/Adrichem van, naar de 18e eeuwse hofstede onder Velsen. Deze plaats lag derhalve in het veronderstelde woongebied van de Friezen, niet dat van de Franken.
Almere Zuiderzee Flevum, zeebaai bij (het latere) Calais.Blok geeft geen verdere locatie!
Amsivarii bij de Eems (Gr) Ambrines, op 12 km z-o van St.Pol-sur-TernoiseGermaanse stam in verband met de Bataven genoemd. Op de Peutingerkaart ten noorden van Patavia geplaatst!
Attingahem Nederhorst den Berg (N-H) Autingues, op 5 km. n-w van Tournehem.Attingahem was de geboorteplaats van de vader van St.Ludger. De locatie van Blok is een farce, etymologisch volstrekt onaanvaardbaar, bovendien ligt Nederhorst den Berg op ca. 2 m beneden NAP en in 713 n.Chr. dus ruim 7 meter onder water!
BataviBetuwe (Gl)BéthuneZie het hoofdstuk over de Batua!
Borathra Bructeri BroxeeleBructeri waren de bewoners van Broxeele, genoemd in verband met de opstand van de Bataven. Blok geeft geen nadere locatie!
Burdina Boorne (Fr) BourreRivier waar St.Bonifatius de marteldood stierf! De Boorne ligt in Friesland ten oosten van Sneek, dus niet in de buurt van Dokkum! Deze rivier lag derhalve in het veronderstelde woongebied van de Friezen, niet dat van de Franken.
Chamavionbekend?Champin "Chamavi, qui est Franci" staat op de Peutingerkaart boven de Patavia! Blok gebruikt de naam, maar geeft geen locatie aan!
ChaukenGroningen, oost FrieslandChocques, op 15 km west van Béthune.Germaanse stam o.a. in de opstand van de Bataven genoemd. Op de Peutingerkaart ten noorden van Patavia geplaatst! De Chauken woonden volgens Blok (e.a.) dus in het gebied van de Friezen. Deze locatie zegt dus niets ten gunste van het veronderstelde woongebied van de Franken.
EmbriacumEmmerik (D)Embry, op 34 km. z-w van St.Omaars.In Embriacum wordt in 828 een schenkingsacte aan het bisdom Trajectum uitgegeven. Dat de Franken in de omgeving van Emmerik gewoond zouden hebben is een onbewezen veronderstelling op grond van foutief gelocaliseerde plaatsnamen.
DeusoneDiessen (N-Br)Duisans, op 7 km west van Arras.Deusone ligt "in het rijk der Franken", waar de Saksen in 370 n.Chr. een zware nederlaag leden tegen de Romeinen. Deusone kan dus niet in Nederland gelegen hebben aangezien de Romeinen in 370 n.Chr. allang uit Nederland vertrokken waren. Bovendien was het niet ver van de zee (maritimos) waar de strijd zich voordeed. LET OP: juist in deze tijd was er sprake van transgressies. De zee kwam dus verder landinwaarts. Duisburg (Gld) dat ook wel eens genoemd wordt als locatie, is uiteraard ook onjuist.
DockynchiricaDokkum (Fr) DunkerqueDe plaats genoemd in het leven van St.Willehad en in de buurt waarvan St.Bonifatius de marteldood stierf! Dokkum lag in het veronderstelde woongebied van de Friezen, niet in dat van de Franken.
DorestadWijk-bij-Duurstede (U)Audruicq Dorestad was een zeehaven in Frisia en aan het Almere gelegen. Blok spreekt zichzelf hier onmiskenbaar tegen. Zie de voetnoot.Zie bij DORESTAD.
EllinwikElewijk (België) of Ellewick (Duitsland)Herlincourt, op 5 km z-w van St.Pol-sur-Ternoise.Genoemd in een schenking van Geroward in 828 aan de kerk van Trajectum! De lezer mag blijkbaar zelf kiezen welke locatie de voorkeur heeft, hetgeen onaanvaardbaar is! Beide locaties zijn dus geen bewijs voor "De Franken in Nederland".
Ganipi ? ?Blok geeft geen verdere locatie of bron aan, waardoor de juiste locatie van Ganipi moeilijk te controleren en ook niet te weerleggen is! Het bewijst ook niets voor de opvattingen van Blok.
Gannetias Gendt? (Gl) Genech, op 15 km z-o van RijsselBlok geeft geen verdere locatie aan! Eerder werd o.a. door Blok aan Gendt in de Betuwe gedacht. Echter, nooit is aangetoond, archeologisch niet en met schriftelijke bronnen niet, dat Gendt in 772 wel bestond!
Hamalandbij de IJssel Hamblain les Prés, op 13 km oost van Arras.Vage locatie bij Blok: ergens bij de IJssel! Maar woonden daar niet de Saksen? Het bewijst dus niets voor de opvatting van de "Franken in Nederland".
HaragumHargen (N-H) Haringzelle, op 13 km. noord van Boulogne.Haragum, ook Harg of Hargen, wordt genoemd in de goederenlijst uit 870 van het bisdom Trajectum! Deze plaats ligt in het veronderstelde woongebied van de Friezen, niet in dat van de Franken.
(H)AttuariiHettergouw (L?)Ath (België) Attuarii was geen landstreek, maar de naam van een Germaanse stam in de 4e en 5e eeuw genoemd, die zetelde in Ath (B). Ook hier is het geen bewijs voor "De Franken in Nederland".
HugumarchiHumsterland (Gr)Valhuon, op 7 km. n-o van St.Pol-sur-Ternoise.Hugumarchi (ook Hugmerthi) wordt genoemd in een schenking van Gotricus uit 786 aan het klooster van St.Willibrord. De plaats lag in de Sudergo! Sudergo is in Nederland nooit gedetermineerd, wel Oostergo en Westergo die beiden in Friesland verondersteld zijn. Echter dat was het woongebied van de Friezen, niet van de Franken.
HukliheimHerwen/Pannerden (Gl)Huclier, op 5 km noord van St.Pol-sur-Ternoise. Hukliheim wordt genoemd in een bericht van 825 en lag in het land der Saksen, dus niet in het land der Franken.
IrminloErmelo (Gl)Hamelincourt op 12 km zuid van Atrecht (Arras).Irminlo wordt in 855 genoemd in Felua! De locatie Ermelo is een farce! Nooit is (archeologisch) aangetoond dat Ermelo wel bestond in de 9e eeuw. De Felua komt voor op een akte uit 838 van het bisdom Trajectum. De Felua was een streek ten zuiden van het Flevum of Almere! (Let op hoe doublures de zaak vertroebelen: Irminlo - Felua - ten zuiden van Almere; Ermelo -Veluwe- ten zuiden van de Zuiderzee) De vraag blijft: Wat was de oudste c.q. de juiste locatie?
Hisloi of Isloi, pagusIJsselLys of Leie"Pagus" waarin de plaats Withmundi lag!
LeomericheLiemers (Gl)Miquelleri, op 3 km n-o van Lillers.Leomeriche wordt genoemd in een akte van de kerk van Trajectum!
LisidunaLeusden (U)Licques, op 9 km. west van Tournehem.De plaats Lisiduna was voordien bekend als Liscaes, Liske en wordt genoemd in de akte van 777 waarbij Karel de Grote een schenking doet aan de kerk van Trajectum! De naam betekent "versterkte hoogte". Licques ligt op een alleenstaande heuvel, Leusden in een dal aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug!
Lote'wellicht' Leut, bij Wijk-bij-Duurstede.Louche, op 4 km n-w van Tournehem.Lote wordt genoemd in de goederenlijst uit 870 van Trajectum! Leut en ook Wijk-bij-Duurstede lagen in 870 ruim 5 m. onder water! Het 'wellicht' zegt voldoende over de zekerheid van deze determinatie.
MarkloMarkelo (Ov.)Merck-St.Liévin, op 16 km. z-w van St.Omaars.In Marklo verstoorde St.Lebuinus (=St.Liévin) een vergadering van de Saksen. Deze plaats lag derhalve in het veronderstelde woongebied van de Saksen, niet dat van de Franken.
MarsumVlaardingen (Z-H)Marck, bij Calais.In Marsum schonk Heribald aan St.Willibrord een kerk, tevens "een moeras waar lammeren geboren werden", waar de Mosa in de zee valt. De Mosa is niet de Nederlandse Maas, maar de Moze in Vlaanderen. Mose=moeras. Zie bij Merewido! Deze plaats lag dus in het veronderstelde woongebied van de Caninefaten, niet dat van de Franken.
MeriwidoMerwede (Z-H)Delahaye geeft geen locatie aangezien de naam in de 7e/8e eeuw niet bestond.Merewido wordt in 1018 voor het eerste genoemd als een moerasgebied in het bezit van de bisschoppen van Keulen en Trier (let op: dus niet van Utrecht!), waar alleen jagers en vissers woonden. De naam betekent "Bos in het Moeras" (wido=woud of bos; meri of mere heeft de betekenis van moeren of moeras of mose of het franse woord marais). De naam van het bos, werd later de naam van de rivier! Deze plaats lag dus in het veronderstelde woongebied van de Caninefaten, niet dat van de Franken.
OstrachiaOostergo (Fr)Ostrevant bij ArrasOstrachia, waar St.Ludger na zijn priesterwijding tot missionaris werd aangesteld. Het was het vroegere Austrebanti en het latere Karolingische Austrasië. Oostergo (Fr) is een in de 11e eeuw geïmporteerde naam! Deze plaats lag dus in het veronderstelde woongebied van de Friezen, niet dat van de Franken.
RinharaRhienderen (Gl)Rainsart, op 7 km z-o van Avesnes-sur-Helpe of Riencourt op 16 km z-o van Arras (Atrecht).St.Willibrord ontvangt in 722 van graaf Ebroinus goederen in Rinhara in pagus Dublensis (dat in Taxandria lag, dus volgens de Nederlandse traditie in Brabant) aan de rivier de Renus!
SalaSallandSelle, zijrivier van de Schelde.De Sala was een rivier die uitstroomde in de Gallische Renus (=Schelde)! Deze plaats lag derhalve in het veronderstelde woongebied van de Saksen, niet dat van de Franken.
SclusaAlpenpassen (?)Lécluse, op 10 km. zuid van Douai.De locatie van Blok mag als een geografische blunder van de eerste orde worden beschouwd! Blok dicht de Nederlanders, vooruitlopend op de Europese Unie, al handel over de Alpen toe!
StruonaStroe (op Wieringen) (N-H)Strouanne bij WissantStruona, waar volgens de goederenlijst uit 870 het bisdom Trajectum bezittingen had! Deze plaats lag derhalve in het veronderstelde woongebied van de Friezen, niet dat van de Franken.
SueviGalicië (Spanje) bewoners van Courtrai (Kortrijk-B)De Suevi waren een volksstam, die herhaaldelijk genoemd wordt met de Friezen en Saksen. Galicië is een landstreek in de uiterste noordwestpunt van Spanje. Een onaanvaardbare locatie van Blok, net zo'n blunder als de Alpenpassen.
TexeliaTexelAxles, op 5 km zuid van Calais.Texelia of Tecelia wordt ca. 850 genoemd in de goederenlijst van de St.Martinuskerk van Trajectum! Texelia was hoog gelegen, zodat de Oceaan niet overstomen kan. Het lag bij Cap-Blanc-Nez. Een determinatie die op het Nederlandse Texel niet van toepassing kan zijn. Deze plaats lag derhalve in het veronderstelde woongebied van de Friezen, niet dat van de Franken. Volgens de gegevens van Ptolemeus lag Tecelia tussen de monding van de Amisia en die van de Albis, die traditioneel voor de Eems en Elbe gehouden worden. Ook dit klopt niet met de geografie van Noord-Nederland. Het is dus begrijpelijk dat A.W.Byvanck de gegevens van Ptolemeus als onjuist kwalificeerde. Ze passen immers niet op Nederland, maar gaan ook niet over Nederland. Niet de gegevens van Ptolemeus zijn onjuist, maar de interpretaties van de historici zijn dat.
ThuihantiTwenteDe Thuihanti woonden langs de kust boven Boulogne.De Thuianti (=Tubanti) waren een onderdeel van de stam der Friezen ten zuiden van het Almere. De Thuianti worden in de 4e eeuw mog in Romeinse bronnen genoemd, terwijl de Romeinen toen ons land reeds lang verlaten hadden en overigens nooit in Twente zijn geweest. De naam heeft dan ook niets uitstaande met Twente, waar dan wel een graafschap zou hebben bestaan, maar waarvan geen enkele graaf bekend is! Deze plaats lag derhalve in het veronderstelde woongebied van de Saksen, niet dat van de Franken.
ThoringiTongeren (België)De bewoners van Tournai (Doornik-B)In vele akten genoemd in verband met de Frisones, Saksen en St.Willibrord. Het gaat in deze acten dus niet over de Franken.
WerethinaWerden (Duitsland)De verdwenen plaats Weretha bij Sangatte, ook is Fréthun een mogelijke locatie.Werethina, de plaats waar St.Ludger ca. 793 op zijn familiegoed een klooster stichtte, laag aan zee en werd als een der eerste plaatsen door de Noormannen geplunderd, waarna het klooster moest vluchten en zich in Werden (D) vestigde. Dat de Franken in de omgeving van Werden gewoond zouden hebben is een onbewezen veronderstelling op grond van foutief gelocaliseerde plaatsnamen. Immers daar woonden toch de Saksen?
WestrachiaWestergo (Fr)Westrachia is dezelfde streek als Taxandria ten n-w van ArrasWestergo (F) is een in de 11e eeuw geïmporteerde naam! Deze plaats lag derhalve in het veronderstelde woongebied van de Friezen, niet dat van de Franken.
WestfaliWestfalen (Duitsland)West-WaillyGenoemd in de strijd van de Franken tegen de Saksen, o.a. in 804 te Ostfelaum ten zuiden van het Almere!
WithmundiWichmond (Gelderland)WissantWithmundi lag aan het Almere en aan de monden van de Renus, dus aan de kust! De locatie Witchmond is een farce! Bovendien lag Witchmond in Nederland in het gebied van de Saksen, niet dat van de Franken.
WerinnaWieringen? Eerdere determinaties waren Loenen, of in de Vechtstreek? Of Woerden?Wéringhem bij BoulogneWerinna (of Werina of Werinon) was de plaats die St.Ludger op een missietocht aan Frisia aandeed! Werinna was de heden niet meer bestaande plaats Wéringhem bij Boulogne, gelegen in de pagus Dragante, in het gebied van de Wilten, dat ook bij Boulogne lag. Bloks Wieringen ligt dus in het veronderstelde woongebied van de Friezen, niet in dat van de Franken.
SuabsnaZwesen (of Zuilen?) (U) Zouafques, op 1,5 km van Tournehem!Suabsna is de plaats waar St.Ludger geboren is! In zijn jeugd bezocht St.Ludger van daaruit bijna dagelijks de kerk van St.Willibrord in Trajectum. Zuilen lag ook niet in het veronderstelde gebied van de Franken, maar in dat van de Friezen.
WilpaWilp (Ov.) Oppy, op 10 km. n-o van Arras.In Wilpa bouwden de bewoners voor St.Lebuinus een kerk! Oppy is in regionale bronnen bekend als Wilpi en Vulpi. Deze plaats lag derhalve in het veronderstelde woongebied van de Saksen, niet dat van de Franken. Wiilp lag dus in het veronderstelde woongebied van de Saksen, niet in dat van de Franken.
SalahemZelhem (Gl) of Salland (Ov)Escalles bij Cap-Blanc-NezBehalve Zelhem (Gelderland) wordt door Blok ook Salland (Overijsel) genoemd! Aangezien Blok geen bronvermelding geeft blijft weerleggen van zijn locatie niet mogelijk. Salahem (Salhom) was het stamland van de Salische Franken. De Nederlandse naam Salland is pas vele eeuwen later ontstaan.

Conclusie: nergens wordt een overtuigend bewijs gegeven voor het gelijk van Blok!
We geven tenslotte nog enkele voorbeelden van plaatsnamen doe door Blok zonder enige verband en zonder nadere toelichting in Nederland worden gesitueerd: *) Muiden, Huisduinen, Medemblik en Schoorl liggen in het gebied dat de traditie voor de Friezen in gedachten heeft, dus niet in het gebied van de Franken.
Niet onvermeld mag blijven dat de meeste door Blok genoemde plaatsen eenvoudigweg in Nederland nog niet konden bestaan, omdat de betreffende gebieden toen nog onder water lagen. In Noord-Frankrijk vinden we al deze plaatsen terug in één sluitend en samenhangend geheel.

Het boek "De Franken in Nederland" van Prof.Dr.D.P.Blok, kan dus van tafel!

In het boek "De Ware Kijk Op" vindt U de 1690 namen allemaal.

Bestel en lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf.