Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.
Teksten
Veel geïnteresseerden hebben vaak kenbaar gemaakt dat zij de teksten wel eens wilden zien, waarop de stellingen en konklusies van Albert Delahaye werden gebaseerd, wat een zeer juiste en verstandige wens is. Hij was een blijk van nieuwsgierigheid om te weten - en zelf te zien, het begin van elke historische kritiek, tevens een mensenrecht - of die teksten aanleiding kunnen geven tot een totaal andere opvatting dan de gangbare.
In de schriftelijke en mondelinge diskussies is herhaaldelijk gebleken, dat zelfs het gros van de vakhistorici de teksten waarop de geschiedenis gebaseerd is, nooit heeft gezien. Zij blijven vanuit de gangbare literatuur opwerpingen aandragen en zelfs een verongelijkt gezicht opzetten wanneer hen gevraagd wordt of zij de teksten wel ooit zelf gelezen hebben. Dit blijkt namelijk nooit het geval te zijn. Het is onvoorstelbaar, wat Albert Delahaye op dit punt heeft meegemaakt, zowel hier als in België en Frankrijk. Bij een debat in Frankrijk viel de naam van Orosius, en toen moest professor Bautier van de "Ecole des Chartes" te Parijs aan de Brabantse streekarchivaris vragen, wie die Orosius dan wel was, wanneer hij geleefd en wat hij geschreven had! Diens tekst over de Bataven in Frankrijk had hij derhalve nooit gezien.


Einhard, schrijver van het leven van Karel de Grote.

De primaire historische bronnen van kronieken, oorkonden en levens van heiligen zijn voor een leek praktisch onbereikbaar. Zij bevinden zich in de standaard bronnen-uitgaven, die alleen in de grote bibliotheken aanwezig zijn, en staan vrijwel altijd in een vreemde taal geschreven, een tweede obstakel voor de meesten om die primaire bronnen te lezen.

Een feit is bovendien dat de bronnen van onze geschiedenis van vóór de 10e eeuw nog nooit in één werk zijn bijeengebracht, wat enerzijds te wijten is aan het grandioos langs elkaar heen werken van de onderscheiden disciplines, anderzijds aan het doorredeneren op een nimmer ontdekte fout vanuit één periode naar de volgende. Al deze feiten en omstandigheden hebben tot de opzet van "De Ware Kijk Op" geleid: een volledige en integrale publikatie van alle teksten die bij de gekompliceerde zaak betrokken moeten worden.
Het zou te ver gaan om de originele teksten in hun oorspronkelijke talen Grieks, Latijn of oud Frans af te drukken. In "De Ware Kijk Op" wordt van alle teksten alleen de Nederlandse vertaling gegeven. Deze vertalingen zijn met de meeste zorg bewerkt en er zijn geen omzettingen in het voordeel van de zaak gedaan, iets wat van de tegenstanders niet altijd gezegd kan worden. Zowel Leupen wat Nijmegen betreft, als Camps met betrekking tot Brabant, vertalen slag op slag in interpreterende en tendentieuse zin, en hebben dan prompt de lezers bij de neus die de oorspronkelijke teksten niet kennen. Bij alle vertalingen van teksten door Albert Delahaye heeft in al die jaren slechts de vertaling van één woord in één tekst ooit tot een discussie geleid. Het ging hierbij om de vertaling van het woord "resolvunt" waar het samenvloeien of splitsing van twee rivieren zou kunnen betekenen. Met andere woorden: alle overige vertalingen waren zuiver, want de vertalingen op zich hebben verder NOOIT tot discussie geleid!

De teksten worden zo uitvoerig mogelijk geciteerd zodat het hele verband bewaard is gebleven, iets wat voor de hand ligt en waarin het "Bronnenboek van Nijmegen" ook de vogel van misleiding heeft afgeschoten door halve teksten te citeren. De teksten in 'De Ware Kijk Op' worden in onderscheiden hoofdstukken chronologisch gerangschikt, omdat het aanhouden en duidelijk onderscheiden van de chronologie in deze materie natuurlijk de eerste eis is. Een tekst uit de 4e eeuw met vermelding van Noviomagus, is iets heel anders dan een tekst uit de 12 eeuw over Noviomagus.

Het zou eigenlijk totaal overbodig moeten zijn op de chronologie te hameren, maar helaas heeft het veronachtzamen hiervan voor een groot deel tot de Nederlandse mythen geleid. Men dient bij de bestudering van de teksten dan ook altijd waakzaam te blijven of het een originele tekst of een kopie betreft: een zuivere kopie of een waarin de kopiïst soms naar eigen inzicht zaken heeft toegevoegd of gewijzigd. Vaak zijn deze veranderingen haarfijn aan te geven door te vergelijken met een oudere kopie of zelfs de originele tekst! De Italiaanse kopiïst van Tacitus b.v. had er geen notie van dat de Danuvius een Franse rivier was, en liet haar uitstromen in de Pontische Zee (Zwarte Zee), waarmee hij de foutieve interpretatie van Donau eens en voorgoed opdrong. Een ingewikkelde stof als deze, begeleid en ingebakken door een eeuwenlange hersenspoeling, moet vanzelfsprekend in een systematische en logische indeling gekapt worden, daar het onmogelijk is alles ineens te behandelen. Omdat de teksten uit een lopend verhaal genomen zijn, waarin meestal meer dan één verband en verschillende geografische details staan uitgedrukt, was het niet altijd even gemakkelijk de teksten in te delen naar de onderwerpen of hoofdstukken, waar ze wel in horen te staan om het best tot hun recht te komen. Meerdere teksten zouden in twee of meer hoofdstukken geplaatst moeten worden. Toch is dat niet gedaan, enerzijds omdat er voldoende vertrouwen is dat de lezer het verband ziet, anderzijds omdat hij via de index zoniet alles dan toch veel zal kunnen terugvinden uit andere hoofdstukken.

Hieronder enkele voorbeeldteksten:
Teksten en foutieve interpretaties!
Teksten over Noviomagus!
Teksten over St.Willibrord!
Teksten over St.Bonifatius!
Teksten over St.Luger en Werethina!
Teksten over De Noormannen!
Teksten over Geografische en geologische gegevens.!

Voor een compleet overzicht van alle teksten wordt de lezer aangeraden "DE WARE KIJK OP..." te bestellen. Kosten €20,- (inclusief verzendkosten).