De historische geografie van de lage landen.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

De kaartjes van 'Dorestad' uit de verschillende publicaties.

De 3 kaartjes naast elkaar: links kaartje 1 uit Spiegel Historiael p.222; midden kaartje 2 uit Excavacations at Dorestad 2 p.14; rechts kaartje 3 uit Spiegel Historiael p.219.

Let vooral op het gearceerde gedeelte dat op de verschillende kaartjes erg afwijkend is. Het rechter kaartje betreft de Geo-Electrische metingen.
Daarbij merken de onderzoekers op: "De resultaten van de opgravingen zijn in belangrijke mate in overeenstemming gebleken met de door het geo-electrisch onderzoek aangetoonde verschillen".
Daarbij zouden de gearceerde gebieden van kaartje 3 in belangrijke mate overeenkomen met kaartje 1.
Het is de vraag wat de onderzoekers bedoelen met 'in belangrijke mate'? Uit het berekenen van de oppervlakten blijkt dat procentueel de gebieden slechts voor 35% overeen komen. Is dat in belangrijke mate?


Ook blijkt dat in een groot opgegraven deel van Dorestad aangegeven door nr.3 op kaartje 1, geen fosfaatconcentratisch gemeten zijn, maar ook geen geo-electrische weerstanden. Is daar niet gemeten of viel er niets te meten? Dan kun je in de toevallig overeengekomen gebieden ook geen bewijs halen. Daarnaast lijkt dat de meteingen nogal veel fluctuaties laten zien. Zie de afbeelding hieronder.
Klik op elk kaartje voor een vergroting in een nieuw scherm.

De Fundamentele verwarring bestaat uit de vraag of Noviomagus uit de klassieke teksten Nijmegen is of Noyon. Het kernpunt waar alles mee begon en waar alles om draait is deze hier genoemde fundamentele verwarring. Deze kwestie ligt aan de grondslag van talloze andere opvattingen, zoals de verwarring rond Trajectum: was het Utrecht of was het Tournehem en Dockynchirica, was dat Dokkum of Duinkerke? Immers als Nijmegen fout is, is Utrecht ook niet de bisschopszetel van Willibrord en werd Bonifatius niet in Dokkum vermoord en dan was de Betuwe ook niet het land van de Bataven. Dat gebeurde allemaal in Noord-Frankrijk!


In de tekst wordt een verklaring gegeven van de betekenis van de verschillende meetgegevens zoals in de legenda vermeld.
"Afb. 6 geeft het meest noordoostelijk gelegen gedeelte van het opgenomen gebied langs de Hoogstraat weer. Er zijn in het weerstandspatroon drie hoofdeenheden te onderkennen: een middenstrook met relatief lage weerstandswaarden, aan weerszijden begrensd door gebieden met hogere weerstandswaarden. Het meest oostelijk gelegen gebied met hoge weer standswaarden vertoont een typisch beeld van een verland rivierengebied. Tussen de gebieden met waarden hoger dan 60 Ohm komen stroken voor met lagere weerstanden. De lithologische interpretatie van dit beeld is als volgt: de gebieden met waarden groter dan 60 Ohm moeten gezien worden als (grof) zand-voorkomens welke in de gebieden met waarden hoger dan 80 Ohm zeer dicht onder maaiveld kunnen voorkomen. De stroken met waarden lager dan 50 Ohm moeten worden gezien als kleiig opgevulde restgeulen. Met uitzondering van het midden en mogelijk zuiden van dit gebied is aanzienlijke verstoring door de mens zeer onaannemelijk".
Met andere woorden: de gemeten profielen tonen geen verstoringen door de mens aan, maar zijn natuurlijke afzettingen van de werking van de rivier de Rijn. Men meet slechts of een ondergrond uit zand of klei bestaat. Verstoring door de mens wordt hiermee dus niet aangetoond. Het artikel oogt dan wel indrukwekkend, maar is dat in het geheel niet. De vraag is dan ook wat de archeologen met deze geo-electrische metingen willen bewijzen?


Lees het boek "De Ware Kijk Op" voor al deze en andere teksten en oordeel zelf!

Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.