Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

De Franken.

De traditionele indeling in Nederland van Friezen, Franken en Saksen is een verouderde opvatting.

Archeologisch zijn de Franken en Saksen in Nederland niet te duiden, of zoals Annemarieke Willemse dat beschreef: "de traditionele etnische indeling in Friezen, Franken en Saksen in Nederland is archeologisch niet te bewijzen (o.a. p.12 en 138)"
.

Het is dan ook de integrerende en alles omvattende vraag hoe men tot de traditionele indeling van Friezen, Franken en Saksen gekomen is, zoals afgebeeld op het kaartje hieronder.

De naam 'Franken' komt nieuw op in de 4e eeuw en 'verdringt' andere namen, zoals Bataven, Moriniërs, Menapiërs en enkele andere. Deze namen kom je in de bronnen dan ook nauwelijks meer tegen en verdwijnen van lieverlee helemaal. De Franken hebben zich 'bevrijd' van het juk van de Romeinen en noemen zich de 'vrijen', de 'Franken'. Ons gezegde 'frank en vrij' (=onbeschroomd, vrijmoedig) is daarvan afgeleid. Dat gezegde ontstond in het gebied van de Franken, waar Diets (zie daar) de voertaal was.Op dit traditionele (maar onjuiste) kaartje is te zien dat Trajectum, Dorestate, maar ook Katwijk (aan de monding van de Rhenus) niet in Francia lagen. St.Willibrord kwam aan in Francia zoals hij zelf schreef. Dat kan dus niet in Katwijk geweest zijn, dat immers in het land van de Friezen lag.
Het zijn slechts details, maar juist de details geven de ware locaties van de geschiedenis aan.


Een belangrijke, maar nauwelijks bestudeerde vraag is 'Hoe kwamen volkeren aan hun naam?'
Gaven zij die naam aan zichzelf of werden zij zo genoemd door de klassieke schrijvers? Dit laatste zou blijken aangezien eenzelfde bevolkingsgroep bij verschillende schrijvers een andere naam kregen. Deze verschillende benaminmgen hebben ook weer tot enkel mystificaties geleid, zoals Nortmanni en Dani namen waren voor dezelfde bevolkingsgroep. Vikingen daarentegen waren een andere bevolkingsgroep.
Waarom noemde Caesar het bezette gebied Gallia en zijn bewoners Celtae, maar in hun taal Galliërs "qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur?"

Kregen de 'Friezen' hun naam omdat het in hun gebied koud was, volgend de traditionele opvatting? Of werden zij Friezen genoemd omdat van hen heel wat de 'vresen' was in hun vrijheidsstrijd?

Kregen de Franken hun naam omdat zij 'vrij' wilde zijn van overheersing en uitbuiting? 'Frank en vrij' is nog steeds een begrip in de Nederlandse taal.

Werden de Bataven zo genoemd omdat zij hun mannetje stonden in meerdere veldslagen? Het Engelse 'Battle' en het Franse 'Bataille' wijzen sterk in die richting. Een 'bat' bij Cricket is een slag. Maar ook hier blijft het oppassen. Het Nederlandse dorp Bathmen zou zijn afgeleid van 'Bodeman' of 'Bademan', de boodschapper van het gezag (koninklijk of kerkelijk), dus heeft niets te maken met de Bataven.

Sommige namen van bevolkingsgroepen verdwijnen na de vroege middeleeuwen. Zijn die mensen dan ook verdwenen? Of hebben zij zich aangesloten bij anderen, zoals bij de Franken, en leven ze daar verder? Voor historici levert dat steeds een probleem op dat zij die stam of groep mensen niet meer terugvinden. En dan gaat de fantasie een rol spelen en worden volksstammen overal geplaatst waar het de historici zoal uitkomt. Zo werd er met de Suevi geschoven tussen Zwaben in Zuid-Duitsland en Zweden, terwijl ze gewoon op dezelfde plek bleven wonen en in plaatsnamen hun aanwezigheid hebben achtergelaten, zoals in Zwevegem en Zwevezeele. In Frans-Vlaanderen bestaat Zouafques (Zwaveke, in 1115 Suavekes en in 1164 Suaveca geheten). Zo ziet men de Suevi, althans de naam, verdwijnen terwijl in precies dezelfde streek de nieuwe naam van Franken opkomt. Die Franken kwamen dus niet ergens vandaan, weer een aanwijzing van de onjuiste opvattingen van historici over de volksverhuizingen, maar woonden er reeds. Zij namen wel die nieuwe naam 'Franken' aan, omdat ook zij 'vrij' wilden blijven. En welke bevolkingsgroep wil dat niet? En die 'overname' ging vaak ook zonder bloedvergieten of veldslagen aangezien de kroniekschrijvers daar niets over vermelden. Heeft het dan niet plaats gehad? Dat weten we niet. In elk geval hebben deze 'overnames' de kronieken niet gehaald. Wel enkele 'overnames' van volkeren die niet overgenomen wilde worden en zich verzette, zoals met de Saksen onder Karel de Grote gebeurde. Die haalden de kronieken, geschreven door Karel de Grote getrouwen, wel.

Er zijn veel voobeelden te geven van stammen die met de Franken 'gelieerd' waren, zoals van oudsher de Abodriti. Toch verhinderde het hen niet dat zij in 817 in opstand kwamen tegen de Franken. Ook zij wilde niet onder het Frankische juk leven, maar vrij zijn.

Het is zoals William Shakespeare al schreef: "What's in a name?"

Een studie over naamkunde zou hierin moeten kunnen voorzien, maar dan teruggaan tot de eerste geschreven berichten en niet zoals in de meeste etymologische woordenboeken pas beginnen in de 14e of zelfs 17e eeuw.
De plaatsing van de Franken in Nederland is het directe gevolg geweest van de plaatsing van het paleis van Karel de Grote in Nijmegen. Dat paleis heeft in Nijmegen nooit bestaan en is archeologisch ook nooit teruggevonden. Ook tekstueel is daarvoor geen enkel bewijs te vinden, ondanks wat in het Bronnenboek daarover beweerd wordt. Zie bij Het Bronnenboek. Met dit paleis verdwijnen ook de Franken uit Nederland.
Lees ook wat in 'Het Verhaal van Nederland' over de Franken verteld wordt, waar liefst 185 opmerkingen over te maken zijn.

De visie van Albert Delahaye.
Het blijft een merkwaardig feit dat de Franken, die toch Germanen waren, na hun invasie in Frankrijk en de expansie van het frankische rijk niets aan de taalgrens veranderd hebben. Dit valt geheel te verklaren. In mijn zienswijze kwamen de Franken niet uit een verre streek van Duitsland, maar waren zij de autochtone bewoners van het noorden van Frankrijk die zich, toen het romeins gezag verslapte en allerwege het verval van het romeinse imperium begon te blijken, opwierpen om met een nieuwe nationaliteitsgedachte, kernachtig uitgedrukt door de eveneens nieuwe naam van 'Franken', het vacuum op te vullen dat reeds lang voor het definitieve vertrek van de Romeinen bestond. Zij namen eerst de germaanse gebieden in het noorden van Frankrijk in bezit (omgeving Doornik). Toen zij doorstootten naar het zuiden kwam het centrum van het frankische rijk daar te liggen in de omgevind van Noyon en Soissons en St.Denis bij Parijs, om enkele belangrijke Frankische plaatsen te noemen. Op het gebied van de taal bleef alles bij het oude, doodgewoon omdat bij de Franken de germanisering van Frankrijk niet op het programma stond. Zij waren immers zelf Germanen. Van een dreiging van Germaanse invallers is ook nooit sprake geweest. De Germanen woonden immers sinds mensenheugnis al binnen het Romeinse Rijk.


Vergeet alstublieft niet alle beweringen van Delahaye te controleren bij Blok “De Franken in Nederland" en u zult zien dat Blok uit het omvangrijke bezit van het bisdom Traiectum niets noemenswaard in Nederland weet te plaatsen.

In 1653 werd per toeval in Doornik het graf van Clovis' vader, de districtscommandant Childerik (het jaar 481), de stamvader van de Franken gevonden met vele rijke schatten, en "begraven in Doornik alwaar hij dus ook gewoond zal hebben". Het is een sterke aanwijzing, zelfs een bewijs dat de Franken toen al in Doornik en omgeving woonden.

De naam Franci en de bevolking, die in ca. 280 n.C. in bronnen beginnen te verschijnen, waren niet afkomstig uit Frankenland in Duitsland, doch zij waren inheems in het noorden van Frankrijk en het zuiden van België. Zij noemden zich Franci (vrijen), omdat zij zich verenigden tegen het Romeins gezag. Zij zullen voor het merendeel zijn voortgekomen uit de Suevi (omgeving Kortrijk), want er moet opgemerkt worden dat de naam van de Suevi bij de opkomst van de Franken begint te verdwijnen. Ook andere stammen die zich verzette tegen de bezetting door de Romeinen, sloten zich bij dit verzet aan en noemden zich ook Franken. Na deze tijd spreekt bijna niemand meer over de Suevi, die door Caesar en Tacitus toch als het grootste en machtigste volk van de Germanen werden beschreven. Later duiken de Franci op verschillende plaatsen op. Dan is het waarschijnlijk dat dit geen veroveringen van de Franci waren, doch dat ook andere groepen zich Franci zijn gaan noemen, omdat zij hetzelfde ideaal van eigenheid en zelfstandigheid voor ogen hadden.

Deze opvatting die controleerbaar is met teksten, ook van andere volksstammen, maakt van de Volksverhuizing een mythe, een hardnekkige mythe bedacht door historici die de bronnen niet kenden.

Er zijn meerdere historische feiten en gebeurtenissen die met de hier genoemde achtergrondkennis herschreven zullen moeten worden.

“Deusone in regno Francorum”
Wanneer men deze omschrijving in de bronnen vindt (Hieronymus, Chronicon; Cassiodorus, Chwnica), dient men zich af te vragen wat primair is en het zwaarste weegt: een moeilijk terug te vinden plaats (Deusone) óf het feit dat deze “in het rijk van de Franken” lag. Naar mijn mening moet van het laatste worden uitgegaan, het land van de Franken in de omgeving van Doornik, zodat de determinatie van Diessen in Noord-Brabant een misslag is, niet alleen omdat de bedoelde slag van ca. 370 tussen Franken en Saksen in de ware streek van deze stammen gesitueerd moet worden, maar vooral omdat men niet kan veronderstellen dat beide partijen naar een transgressiegebied zouden zijn getrokken om daar hun conflict uit te vechten. Ten derde: de Noord-Brabantse plaats en naam Diessen verschijnt pas in de 13e eeuw, derhalve negen eeuwen na het vermelde feit, zodat de ons voorgeschotelde etymologische identiteit niet bestaat. Deze klakkeloos neergelegde lokalisatie had tot gevolg, dat de historische feiten honderden kilometers verkeerd werden gelegd, en dat van het rijk der Franken een totaal onjuiste omschrijving ontstond en de ware historische geografie een volgende dreun kreeg. Zie ook verder naar onderen over het veronderstelde (te) grote rijk van de Franken. Lees meer over de Franken in de Ware Kijk Op.

DE SALISCHE FRANKEN
De oudste teksten over de Salische Franken gebruiken dit Salisch zuiver en alleen als een aardrijkskundige aanduiding zonder de minste institutionele ondergrond, en zonder enige toespeling op een volkenkundig of bestuurlijkonderscheid. De term duidt de Franken aan bij de Selle, voorheen Sala genoemd, een rivier ten oosten van Kamerijk. Primo zaten deze Franken dus helemaal niet in het nederlandse Salland, secundo stoten we op de zoveelste namen-doublure, waarbij het wel zaak is te onderzoeken wanneer de nederlandse naam is ontstaan terwijl de franse Salische Franken al vele eeuwen niet meer waren genoemd. Maar dit, de grondslag van gedegen naamkunde, is onbekend terrein voor Blok, die de Salische Franken in Salland neerzet (zie zijn boek p. 11,15,16,17, 19). Hij distantieert zich wel, en terecht, van de vroegere opvatting dat de Saliers en de Ripuariers de twee grote groepen of volken van de Franken waren. De Ripuariers laat hij maar zweven, omdat hij die niet weet te plaatsen en hij Ribecourt (Nord, Oise en Aisne) niet kent. Wanneer dan later de “Lex Ribuariorum” verschijnt, die in feite een verordening was voor een zeer beperkt gebied, en ook een “Lex Salica” gerekonstrueerd was, ofschoon deze nauwelijks in de geschreven bronnen naar boven komt, begon in de rechtshistorie een opgeblazen thesis te ontstaan, die zelfs ten grondslag werd gelegd aan de hele rechtskundige ontwikkeling van westelijk Europa. Die thesis is inmiddels wel algemeen verlaten, maar daarvan afgeleide dedukties zijn nog lang niet opgeruimd.

Leest men de boeken van Albert Delahaye dan wordt vrij snel duidelijk dat de Franken geplaatst moeten worden in het land dat nog steeds naar hen genoemd wordt: Frankrijk! Hun plaatsing in Nederland is een mythe, veroorzaakt door het veronderstelde verblijf van Karel de Grote in Nijmegen. Archeologisch zijn de Franken en Saksen in Nederland niet te duiden, of zoals Annemarieke Willemse dat beschreef: "de traditionele etnische indeling in Friezen, Franken en Saksen in Nederland is archeologisch niet te bewijzen (o.a. p.12 en 138)".

De directe voorouders van de Franken waren de Merovingers. Daarvan is archeologisch in Nederland nooit iets gevonden. Het kustgebied van het Merovingische vorstendom lag in Noord-west Frankrijk. Zie het kaartje hiernaast. (Klik op het kaartje voor een vergroting!)

Als we spreken over de Franken in Nederland is vooral Prof.Dr.D.P.Blok een van de felste verdedigers van deze mythe. Leest men zijn boeken nauwkeurig, dan "schieten de vraagtekens uit zijn pen en uit de ogen van de lezer". Regelmatig geeft Blok aan het niet te weten. Hij heeft het over "ik geloof van niet" , "meen ik een spoor te herkennen" , "moeilijk te beoordelen" , "weliswaar schijnt het" , "is mogelijk" , "die men op goede gronden aannam" , "een zeer omstreden vraag" of "de (klassieke) schrijver moet zich vergist hebben", om enkele willekeurige voorbeelden te geven. Over welke zekerheden heeft Blok het dan nog in zijn boek "De Franken in Nederland?" Regelmatig ook spreekt Blok zichzelf of de traditionele geschiedenis faliekant tegen. In de inleiding van zijn boek "De Franken en hun optreden in het licht der historie", verklaart hij onomwonden dat "de periode van de 3de tot de 5e eeuw van de Franken in ons land geen aanwijsbare sporen heeft nagelaten". Enkele regels verder schrijft hij: "Voor de dan volgende eeuwen ontbreken de schriftelijke bronnen vrijwel geheel; men kan ze met recht de duistere eeuwen noemen". Verder schrijft Blok in deze inleiding: "Een enkel loflied, een brief van Theoderik de Grote, een romantisch verhaal bij een Byzantijns geschiedschrijver, schijnen op ons land te slaan, maar zeker is dat nog niet". Blok concludeert dan terecht: "De Frankische geschiedschrijvers van vóór de Karolingische tijd echter, schijnen dit gebied niet te kennen".

Dan moet een onafhankelijk lezer zich toch afvragen: "Waarop is dan die sterke traditie van de Franken in ons land gebaseerd?" (zie afbeelding hieronden. Klik op de afbeelding voor een vergroting. Let speciaal op het Kolenwoud dat hier in België getekend is en niet in Duitsland!))
Waarop is dan het boek van Blok gebaseerd?
Het antwoord is vrij simpel: "helemaal nergens op; slechts op de foutieve interpretaties van enkele klassieke schrijvers, op tekstvervalsingen en op de foutieve conclusies die men uit de foutieve lezing trok".
En ondanks zijn eigen en geheel juiste conclusie, dat Frankische geschiedschrijvers ons land niet kennen, dus er nooit over geschreven hebben, probeert Blok in zijn boeken desondanks de mythe overeind te houden. Uit de honderden teksten haalt hij er enkele aan, die schijnbaar op Nederland betrekking hebben. Vergelijkingen met andere teksten die over hetzelfde spreken, laat hij (angstvallig? opzettelijk?) achterwege, want die zijn duidelijk genoeg.

Zeker is ook dat de geschiedenis van de Franken een doorlopende geschiedenis is geweest van Merovingers, Karolingers tot in de Middeleeuwen en de tegenwoordige geschiedenis van Frankrijk. Het rijk van Karel de Grote was een duidelijk voortzetting van dat van Clovis, dat zich voordeed in dezelfde streek, op dezelfde plaatsen. De Franken zijn echt niet naar Nederland verhuisd toen Karel de Grote aan de macht kwam. De plaatsing van een paleis van Karel de Grote te Nijmegen is momenteel een volledig achterhaald historisch feit. Zelfs de aanvankelijk felle tegenstanders van Albert Delahaye spreken en schrijven er niet meer over! En als dit scharnierpunt verdwijnt, gaat ook de rest van de geschiedenis die hiervan is afgeleid of mee samenhangt, en dat is heel wat, vanzelf terug naar de juiste plaats: Frankrijk.

In het onlangs verschenen boek van Annemarieke Willemsen (wetenschappelijk medewerkster van het Rijksmuseum van Oudheden) over de "Gouden Middeleeuwen" komt zij tot enkele opvallende bevindingen, die het gelijk van Albert Delahaye onweerlegbaar aantonen. Haar opvattingen over Nederland in de Merovingische tijd zijn opzienbarend en bevestigen de onjuistheid van de traditionele opvattingen. Zie verder bij het gelijk van Delahaye.
Zij komt tot de conclusie dat de traditionele indeling in Nederland van Friezen, Franken en Saksen niet gebaseerd is op de archeologie. De vraag is, waarop dan wel? In elk geval ook net op de geschreven bronnen, wat Blok zeer terecht concludeert.

De zogenaamde Frankische en Saksische boerderijtypen in Nederland zijn pas ontstaan na het jaar 1600. Daar kan men dus geen geschiedenis van het eerste millennium aan koppelen. (Bron: Geert Hüssteg, Zo herinner ik mij Brabant.)

Lees meer over "De Franken in ons land" in het hoofdstuk over dit boek van prof.dr.D.P.Blok.
Lees meer over prof.dr.D.P.Blok in een apart hoofdstuk.

Wat weten we feitelijk uit de klassieke teksten?

Het is een evidentie dat Frankrijk zijn naam te danken heeft aan de Franken, maar daar zit wel een geschiedenis van vele eeuwen tussen. Het begrip Franken vraagt enige toelichting. Franken is een verzamelnaam van meerdere stammen en volkeren die zich bij elkaar aansloten en zo een sterke betekenis in de geschiedenis bepaalde. Het kerngebied van de Franken lag aanvankelijk tussen de steden Doornik en Noyon dat nadien ook één bisdom vormde. Dat gebied werd door meerdere strubbelingen -oorlogen kunnen we het niet noemen- door enkele verdragen en doordat andere stammen zich bij die Franken aansloten, uitgebreid met het land tussen de Schelde en de Loire.
In de tijd van de Karolingen omvatte het rijk van de Franken de gebieden die men later Neustrië en Austrasië ging noemen, welke gebieden geheel binnen de grenzen van het huidige Frankrijk lagen. Lees meer over Neustrië en Austrasië.
Maar hier ging het al mis toen historici meenden dat Austarsië zelf uitgebreider was tot ver in Duitsland en ook van de Frankische Charlemagne een Duitse vorst werd gemaakt.

 • Boulogne en een deel van de Vlaamse kust waren in handen van Carausius en diens handlangers. In één adem met Boulogne wordt Batavia genoemd die door Franken was bezet. De nog betrekkelijk jonge, maar gangbare historische traditie neemt aan dat de Franken eerst naar de Nederlandse Betuwe kwamen, al stond die meters onder water, om daar te wachten op het gunstige tijdstip om zich rond Doornik te vestigen, waar zij spoedig daarna vaste voet hadden en hun koninkrijk stichtten. Maar die gangbare historie zit vol zotternijen; dat is inmidddels wel duidelijk geworden.

 • Veldslagen tussen de Franken en Romeinen en Franken en Friezen vonden plaats in het gebied tussen de Schelde en de taalgrens.

 • In de derde eeuw wil Carausius een akkoord met de Franken en Saksen om Belgica en Armorica te beschermen [Eutropius, Histora Romana). Armorica is de kust tussen Normandië en Boulogne en bewijst dat de Saksen dáár woonden en niet in Noord-Duitsland.

 • In de Merovingische en Karolingische tijd was Neustrië het westelijke deel van het Frankische rijk. Het is in die tijd dat we in aanraking komen met namen als Franken, Northmanni, Noormannen, Dani. Ten noorden van dit gebied woonden de Friezen en Vlamingen.

 • In de 9de eeuw werden de kusten en rivieren onveilig door de invallen en de laatste twisten tussen de Saksen, Franken en Friezen. Misschien was dit één van de redenen waarom de Friezen hun geluk meer in het noorden zijn gaan zoeken.

 • Wat wel opvalt is dat geen enkele 'Deense' of 'Noorse' koning ooit de koning van de West-Franken van de troon wilde stoten om in zijn plaats te regeren over Normandië. Er was voor Normandië geen sprake van een politieke verovering. In Normandië zijn geen steden gevonden waar resten van winterkampen te ontdekken vielen: Nog een vaststelling als bewijs dat de 'Noormannen' vanuit Normandië vertrokken.

 • Van alle volkeren die in West-Europa een woonplaats zochten en vonden zijn alleen de Franken er in geslaagd om een blijvend koninkrijk te stichten. Iets wat Goten, Vandalen, Longobarden, Bourgondiërs, Alemannen, Angelen of Saksen niet is gelukt.

 • Een verrassend verschil in de opvattingen bestaat uit de nationaliteit van de historici. Franse en Duitse bronnen verschillen nu en dan redelijk veeL Zelfs gewone data en feiten komen soms niet overeen. Een zoektocht op het internet versterkt dit nog. Door de vele zaken die niet met elkaar overeenstemmen is het meer dan nodig om de geschiedenis van het eerste millennium eens opnieuw te bestuderen, iets watAlbert Delahaye ook vond en gedaan heeft.

 • In de gloriedagen van de Romeinen weten we dat ze de gevangen genomen Germanen zo ver als mogelijk deporteerden. Probus nam na zijn overwinning Alamannen in zijn leger en zond Vandalen naar Armorica. Gevangen genomen Germanen werden elders in het leger of als 'Laeti' in het werk gestoken. De Laeti werden de voorouders van de lidi (lid en) in de Karolingische tijd.

 • In 293 werden volgens de Franse historici Bataafse Franken gedeporteerd naar de streek van Amiens, Beauvais, Froyes en Langres. De Franken werden ook vernoemd in wat nu Picardië, Artesië en Vlaanderen heet. Dat die Bataafse Franken uit de Betuwe kwamen is een farce. Nederland was toen al meer dan 30 jaar (sinds 260) door de Romeinen verlaten. De Romeinen zaten toen nog wel in Frans-Vlaanderen.

 • In 742 organiseerde Bonifatius binnen zijn kerkgebied het tweede Germaanse concilie te Estinnes (Henegouwen). Zijn bijeenkomst werd samen met Carloman I voorgezeten. De Frankische clerus beschouwde Bonifatius op dat moment als hoogste geestelijke van het Frankenrijk. Het maakte van hem een soort 'eigenaar' van de hele Frankische kerk. De plaatsing door historici van Bonifatius in Duitsland, is dan ook in tegenspraak met alle teksten. Dat Bonifatius vermoord werd door de Friezen (bij Duinkerke) had dan ook niets met het geloof te maken, maar met het feit dat Bonifatius gezien werd als hoge vertegenwoordiger van de Franken, hun vijanden.

 • In 1951 werd een Frankische necropool gevonden te Fresquiennes. Cochet beschrijft in de 19de eeuw Frankische begraafplaatsen in de Eaulnevallei, Londinières, Lucy, Parfondeval, Envermeu, Douvrend, Dieppe, Etretat en de vallei van de Seine-Inférieure.

 • Wat de handel betreft zijn Frankische weegschaaltjes en gewichten voor de geldhandel teruggevonden tot aan de Seine. Dat muntwezen startte bij de Franken al op het einde van de zesde eeuw. Met een andere voorstelling op de munten gold dat ook voor de Friezen en de Saksen.

 • De vrije Germanen zaten vooral aan de linkeroever van de Rijn, in West-Europa tot langs Het Kanaal en de Noordzee. De 'Franken' spraken toen één voor elkaar begrijpbare taal: het Diets. Als 'Frankisch' een politieke toestand aanduidt, kunnen we de term 'Oudfrankisch' voor onze taal afschaffen en voortaan 'Oudnederlands' gebruiken, ofwel het Diets. Er zou eens orde in de warrige problemen met de verschillende talen en opvattingen daarover geschapen moet worden. Het kan ook niet zo warrig blijven met al die verschillende termen die nu door elkaar worden gebruikt. Ook het Saksisch (geen Angelsaksisch) en Oudfries moeten hier bij betrokken worden.

 • Het grootste verschil tussen de Franken en de andere volkeren was de godsdienst. Als heidenen hadden de Dani, Northmanni, Vikingen geen problemen met het plunderen van kerken en kloosters van de Christelijke Franken. Daar waren immers de duurste schatten te vinden, niet zozeer de boeken, wel de gouden en zilveren kerkelijke gebruiksvoorwerpen, zoals kelken, monstransen en reliekschrijnen.


  Er zijn meerdere aanwijzingen dat het rijk van de Franken zich beperkte tot slechts een deel van Frankrijk.
  Francia betekent dus in zijn oorsprong simpelweg “het land van de Franken”. Frankrijk heeft zijn naam gekregen vanuit het noorden. Het is de eerste maal dat deze naam in de bronnen verschijnt, en het is duidelijk dat hij nog geen vast begrip was of een strikt omschreven geografische aanduiding inhield. Dezelfde naam Francia staat op de Peutinger-kaart boven de Patavia, terecht omdat het land van de Franken inderdaad ten noorden van het land van Béthune lag.

  Veel uitbreidingen van het rijk van de Franken, met name onder Karel de Grote, zijn voortgekomen uit de onjuiste opvattingen van historici die de klassieke teksten verkeerd interpreteerden. Zo meenden historici dat Karel de Grote een paleis in Nijmegen had, terwijl het om de Franse stad Noyon bleek te gaan. Alle opvattingen en gebiedsuitbreidingen die aan dit paleis in Nijmegen gerelateerd werden, kunnen derhalve geschrapt worden. Dat Karel de Grote (met zijn omvangrijk gevolg) ooit in Nederland geweest zou zijn en Nederlands gebied zou hebben 'veroverd' (zonder veldslagen te leveren?), hangt samen met dat vermeende paleis in Nijmegen. Als dat paleis vervalt, vervallen ook alle gebiedsuitbreidingen van Karel de Grote in Nederland.
  Eenzelfde verhaal kan ook verteld worden in Duitsland, waar veel, zo goed als alles, afhankelijk is van de aanwezigheid van Karel de Grote in
  Aken. En daar wordt zelfs door Duitse historici toch ook aan getwijfeld. Lees meer over Aachen. Het verdrag van Verdun in 843 beperkte zich ook tot een minder groot gebied dan in alle historische atlassen is afgebeeld. Ook hierbij is de naschrijverij debet geweest, het bekende fenomeen in de historische wereld.

 • In de vroege middeleeuwen was het onmogelijk om de verschillende bevolkingsgroepen te onderscheiden. De bronnen zijn daarvoor te schaars, de mededelingen te summier. De Gallo-Romeinen vormden een deel samen met de Franken. Welke bevolkingsgroepen zich onder de naam Franken verenigden laat zich moeilijk bepalen. Bourgondiërs, Alemannen, Gothen, Saksen worde in sommoge bronnen apart genoemd, in andere bronnen vallen die blijkbaar onder de Franken.

 • Wanneer men de historische atlassen bestudeert die de volkeren lokaliseren, moet men er steeds op bedacht zijn dat die kaarten zijn samengesteld op grond van de opvattingen van historici, die er aantoonbaar soms flink naast zaten. Zo hadden de Bataven zich afgesplitst van de Chatti wat niet gebeurde in Midden-Duitsland, maar in Frans-Vlaanderen waar de Chatten woonden. Meerdere stammen werden over West-Europa verplaatst, terwijl de gebeurtenissen bij nader inzien slechts in een klein gebied plaats vonden. Grote afstanden afleggen in korte tijd was toen gewoon niet mogelijk. Europa was toen ook nog niet zo dicht bevolkt. Van een tekort aan woonruimte of natuurlijke 'rijk-dommen' kan geen sprake geweest zijn om te verhuizen. Zo werd zout op meerdere plekken gevonden of verworven, aan de kusten (De Panne) en in zoutmijnen (Salzburg). Als die stammen zo ver van elkaar woonden, was er toch geen reden om 'oorlog' te voeren? Dan zouden vijandige contacten vaker voorgekomen en beschreven zijn. De 'volksverhuizingen' lijken meer op interne omzwervingen, op rivaliserende twisten tussen beperkte (delen van) stammen (afsplitsingen: zie het voorbeeld van de Bataven hiervoor) en families om weg te gaan uit een armoedig bestaan, om handel te drijven (Friezen), andermans rijkdommen te stelen (Noormannen), om vrouwen af te snoepen, betere woonruimtes te creëren of vruchtbare grond te vinden en lijken dus niet op volksverhuizingen die van oost naar west al of niet gedwongen plaats vonden. De Grote Volksverhuizing zoals afgebeeld in alle historische atlassen heeft eenvoudigweg niet bestaan. Ze worden ook in kronieken niet als zodanig genoemd. Het is de grote misvatting van historici geweest, die aanvankelijk meerdere stammen op de verkeerde plaats zetten en bij nader inzien deze stammen op de juiste plaats gingen plaatsen of precies andersom!, zoals met de Saksen is gebeurd.

 • Er zijn meerdere groepen/ stammen die vanaf de derde eeuw bestempeld weden als 'Frank': De Chauci, een volk dat door de Saksen werd overwonnen en dat samen met de Friezen expedities organiseerde naar Armorica (Plaatsnaam in Frankrijk: Socx). De Hugas Hugones lagen aan de oorsprong van de familienamen Hugues en Hang. De Chamavi gaven hun naam aan een streek in France-Comté: pays d'Amous. De Chatti, de Bataven, de Bructeri, de Sicambri, de Cherusci enz ... Met het verdwijnen van de Romeinen verdwenen ook hun namen, die ze van de Romeinen gekregen hebben, maar de mensen uiteraard niet. Al deze stammen en volkeren werden nadien door de historici genoemd om de verzamelnaam Franken. De Franken waren dan ook geen nieuwe bevolkingsgroep, maar een verzameling van voorheen bestaande stammen en volkeren. Veel plaatsnamen in 'La France' zijn ook terug te voeren naar een 'Frankische' oorsprong.

 • Voor de volkeren die 'Franken' genoemd werden, blijven we toch met enkel vragen zitten. Hun geschiedenis moet feitelijk herschreven worden. In de middeleeuwen dacht men dat ze een Trojaanse oorsprong hadden. In de 19de eeuw kwamen ze uit het oosten van Europa. Vandaag de dag zien we ze liever als een groep van verschillende soorten Germanen, waarbij 'Frank' de betekenis heeft van het gezegde 'frank en vrij'. De opvattinge dat ze uit Oost-Europa afkomstig waren, is het gevolg van dezelfde misvatting van woonplaatsen en verblijf van de klassieke volkeren. De bevolking die later de naam Franken kreeg (zij noemden zichzelf niet zo), woonden en leefden al langer in hetzelfde gebied boven de taalgrens.

 • Alles lijkt er op te wijzen dat de Franken zich inspanden om eerst de belangrijkste administratieve en militaire posten in handen te krijgen. Vervolgens hebben de Franken zich ook meester gemaakt van de bisschopszetels. Deze ontwikkeling voltrok zich vooral tussen Loire en Schelde, waar de Frankische invloed het grootst was. Engilbert werd bv. door Karel de Grote aangesteld als gouverneur van het 'Noordelijk (!) Land' tussen de Schelde, de Seine en de zee. Hij verbleef te Centuia in de buurt van de abdij van Sint-Rikiers (Abbeville) waar hij later ook abt van werd. Sint-Rikiers had in die tijd een grote bibliotheek met meer dan 500 werken in het Latijn en één werk in het Diets (Dietse Passie in 831), geen enkel werk in het Romaans.

 • Volgens Ad Maas (Studiekring Eerste Millennium) worden Franken, Saksen, Friezen en Vikingen dikwijls als afzonderlijke groepen voorgesteld, maar zijn ze archeologisch onderling nauwelijks identificeerbaar. Franken lijken volgens hem nog het meest op een Germaanse 'stammenzwerm'. Het is zijn opvatting dat we Franken eerder moeten herkennen als een groep mensen die in eenzelfde politieke situatie verkeren: zij die vrij geworden zijn of zich vrijgemaakt hebben. Franken is dan van 'frank' afgeleid en niet omgekeerd. Omdat het 'vrij' worden waarschijnlijk veel moed en doorzetting vergde, kreeg het woord 'frank' ook die betekenissen er bij. Het 'Frank zijn' was dus vooral een verzamelnaam voor diegenen die het Romeinse juk van zich hadden afgeschud. Daar hoefde niet noodzakelijk grote culturele eenheid bij gezocht te worden. Een Saks kon dan Frank worden, en dat kon een Dani ook, of een Fries, of een Northman of één van de Suevi...  Lees het boek "De Ware Kijk Op" voor al deze en andere teksten en oordeel zelf!

 • Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.