Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Karel de Grote, koning der Franken (768-814).


Nijmegen laat zich niet zonder protest zijn Kareltje afpakken.

Het beeld dat bestaat van Karel de Grote dient drastisch te worden bijgesteld.
Naar deze potentaat en volkerenmoordenaar is zelfs een Europese vredesprijs genoemd.
Maar zijn graf is onbekend! Blijkbaar wenste men in zijn tijd al dat hij geen 'cult-heilige' zou worden!

Mythen, Sagen en Legenden rondom Karel de Grote.
Pas in 1474 werd Karel de Grote in Frankrijk als voorvader van de Franse koningen geŽerd. Zo 'verduits' was hij geworden!Citaten van prof.dr.F.J.de Waele.


Dagblad voor Nijmegen d.d. 7 april 1962.


Sinds 1962 wist men dus dat Albert Delahaye gelijk had.

Eerste-dag-uitgifte in 1968 van een bijzondere postzegel bij de 1200-jarige herdenking van de kroning van Karel de Grote te Noyon.

In Nijmegen herdacht men in 2014 het feit dat Karel de Grote 1200 jaar geleden overleden is. Met zo'n herdenking is op zich niets mis, maar het voorstellen als Nijmeegse geschiedenis is pure geschiedvervalsing. Men maakt er een carnavaleske vertoning van door de schertsfigurant die Karel de Grote moet voorstellen in een harnas te laten paraderen. Dat Karel de Grote regelmatig in Nijmegen verbleven zou hebben en er zelfs een paleis van hem gestaan zou hebben is gebaseerd op mythen. En een harnas zal Karel de Grote ook nooit gedragen hebben. Die bestonden in zijn tijd nog helemaal niet, maar pas zo'n 5 eeuwen later. Het geeft wel precies de kennis die men in Nijmegen heeft over de Karolingische tijd. Het geeft ook de tijd aan waarin allerlei mythen, sagen en legenden rondom Karel de Grote ontstonden en ook in Duitsland en Nederland werden ingevoerd.
Het blijft vreemd. Ondanks dat men van de resten van een palts van Karel de Grote nooit iets gevonden heeft, blijft men toch beweren dat die palts in Nijmegen bestaan heeft. Ook van de in dit knipsel genoemde palts van Hedrik III is nooit iets teruggevonden. Deze palts stond in Noyon en werd in 1047 door de Vlaamse hertog Godfried van Opper-Lotharingen die op weg was naar Verdun, verwoest. Pas in 1155 is sprake van een palts in Nijmegen, gebouwd door Frederik Barbarossa.
(Citaat van prof.de Waele uit Dagblad voor Nijmegen, 8 dec.1956.)

Er zijn sindsdien tot heden (2021) geen vondsten aan toegevoegd die de traditionele opvattingen zouden bevestigen.


Het staat zowel tekstueel als archeologisch volkomen vast dat Karel de Grote nooit in Nijmegen is geweest of kan zijn geweest. Nijmegen bestond in zijn tijd niet eens. De historische wereld weet dat terdege, maar blijft tegen beter weten in de oude mythe verkondigen. Van een paleis van Karel de Grote is in Nijmegen nooit ook maar ťťn steen gevonden. De zogenaamde Karolingische kapel, het oudste bouwwerk in Nijmegen dat stamt uit 1085 heet sinds kort Ottoonse kapel. Met die naamswijziging wordt de oude mythe erkent en de onjuistheid toegegeven. Het Karolingisch Noviomagus was de Franse stad Noyon, de plaats waar Karel de Grote in 768 tot koning van de Franken is gekroond. Nijmegen komt in de hele geschiedenis van Karel de Grote nergens voor.
Dat toont ook 'Het Bronnenboek van Nijmegen' overduidelijk aan. Dat Karel de Grote overleden zou zijn in Aken is gebaseerd op hetzelfde misverstand. Hij is er nooit geweest. De oudste archeologische resten in Aken (op het Romeins na) stammen uit de 13e eeuw. Ook dat staat archeologisch vast. De troon van Karel de Grote is dendrologisch gedateerd. Het hout is van een in 936 gevelde boom, de troon zal veel later gemaakt zijn. Dat Karel de Grote er dus ooit op gezeten heeft is een vrome maar hardnekkige mythe.

Uit De Brug' (Nijmeegs Weekblad) van 8 mei 1985.
Naar analogie van Karolingisch Aken dat (pas in de 12e eeuw) het nieuwe Rome werd genoemd, sierde Nijmegen zich met de 'titel' van het 'Rome van Nederland'. In dit artikeltje wordt aangegeven dat die naam onterecht is waarmee erkend wordt dat Karel de Grote er nooit geweest is.

Wat geschreven is over het 'unieke' hypocaustrum is onjuist. Men vergeet gemakshalve Heerlen, waar dat ook is aangetoond.
Het onwetende publiek wordt weer een keer glashard voorgelogen door enkele zich deskundig noemende wetenschappers. Maar we kennen de wetenschap nu ook middels de misstanden die hierin in groten getale voorkwamen en nog steeds voorkomen. De historische waarheid moet nu eens boven de houding van historici gesteld worden, die slechts vrezen voor reputatieschade.
In 768 werd Karel de Grote in Noviomagus tot Koning van de Franken gekroond. Dit Noviomagus is onmiskenbaar Noyon. In 771 overlijdt zijn broer Carloman en wordt Karel alleenheerser. Hij geeft opdracht tot de bouw van een nieuw paleis te Noviomagus dat hij in 777 betrekt. Er zijn sterke bewijzen en overtuigende argumenten nodig om van dit Noviomagus Nijmegen te maken. En die bewijzen of argumenten zijn er niet, erger nog, tekstueel en archeologisch is nooit iets aangetoond van een paleis of van bewoning in Nijmegen in de 8e eeuw.


Uit 'De Gelderlander' van 23 mei 1985.

Dat Karel de Grote twee residenties met dezelfde naam Noviomagus gehad zou hebben is er een teveel. Van Noyon, waar Karel de Grote in 768 tot Koning der Franken is gekroond, staat onweerlegbaar vast dat deze plaats Noviomagus heette. Van Nijmegen is dat aangenomen, maar nooit met feiten bewezen. Zie verder bij Nijmegen.
In Nijmegen leeft de gedachte dat het nieuwe paleis van Karel de Grote in Nijmegen werd gesticht als uitvalsbasis op de 3-splitsing van Friezen, Franken en Saksen. Zie H.A.W. Hoogveld in Numaga 1961-3, p.136.
Echter, archeologisch zijn de Franken en Saksen in Nederland niet te duiden, zoals Annemarieke Willemse aantoonde: "de traditionele etnische indeling in Friezen, Franken en Saksen in Nederland is archeologisch niet te bewijzen"(zie 'Gouden Middeleeuwen" (2014), p.12 en 138). Zie bij de Franken. Deze indeling moet dan ook losgelaten worden. Er is geen enkel bewijs voor! Een nieuw paleis impliceert dat er dan ook een oud paleis geweest is. Daarvan is in Nijmegen nooit sprake geweest, zelfs niet in de fabelogie. Ook Het Bronnenboek vermeldt dit nergens.
Het is onmiskenbaar dat dit nieuwe paleis in Noyon stond, waarvan een continuïteit is aangetoond vanaf de Romeinse tijd en waar tevens het oude Merovingisch paleis tekstueel en archeologisch aantoonbaar is.

Wat zijn de feiten en waar deden deze zich voor?

 • 714- Pepijn III (Minus=de Jongere; traditioneel foutief vertaald met 'de Korte'), de zoon van Karel Martel en de vader van Karel de Grote, werd door St.Willibrord te Soissons gedoopt! Let op: Wat doet St.Willibrord, de missiebisschop van 'Friesland', daar in Frankrijk?
 • 742- Karel de Grote, "onwettige" zoon van Pepijn de Korte en Bertha, dochter van de graaf van Laon, wordt geboren in Quierzy, op 11 km. ten oosten van Noyon. De bijzondere band met Quierzy (tegen aandere zogenaamde geboorteplaatsen) wordt aangetoond omdat Karel meestal daar Kerstmis of het Paasfeest vierde.
 • 742- Karel de Grote wordt door aartsbisschop Bonifatius gedoopt. Let op: Wat doet St.Bonifatius, de missiebisschop van Thüringen, daar in Frankrijk?
 • 749- Pepijn III en Bertha van Laon trouwen, waardoor Karel een "wettige" zoon werd, wat door Carloman en zijn aanhangers nooit geaccepteerd werd.
 • 751- Pepijn III zet Chilperik III af (de laatste Merovingische koning) en wordt door St.Bonifatius te Soissons tot koning gezalfd. Let op: Wat doet St.Bonifatius, de missiebisschop van Thüringen, daar in Frankrijk?
 • 751- Geboorte van Carloman, wettige zoon van Pepijn de Korte en de broer van Karel de Grote.
 • 751- Karel de Grote wordt door aartsbisschop Bonifatius tot Koning van NeustriŽ gezalfd, zijn broertje Carloman tot Koning van AustrasiŽ, beiden naast hun vader Pepijn III. Wat Bonifatius hier doet: zie hier.
 • 768- Pepijn de Korte, de vader van Karel de Grote, overlijdt en wordt te St.Denis bij Parijs begraven.
 • 768- Beide zonen van Pepijn III volgen hem op. Karel de Grote wordt gekroond tot Koning der Franken te Noviomagus Urbem (Noyon). Carloman werd gelijktijdig tot (mede-)koning der Franken gekroond te Suessionis Civitatem (Soissons) de aloude stad van de Karolingen).
 • 770- Carloman betrekt de palts Noviomagus (Noyon) en geeft er meerdere oorkonden uit, getekend met o.a. "Neumago palatio publico". Karel verblijft te Quierzy (zijn geboorteplaats) en geeft daar oorkonden uit.
 • 771- Carloman overlijdt, waarna Karel zich onmiddelijk naar Corbeny begeeft waar de vazallen van Carloman verbleven, die hem als koning erkenden. Na de dood van Carloman wordt Noviomagus (Noyon) de voornaamste residentie van Karel de Grote. Hij geeft de opdracht tot de bouw van een nieuw paleis te Noviomagus, omdat het oude Merovingische paleis te klein werd bevonden. (Dit oude paleis was voor de helft in gebruik gegeven als klooster)
 • 773- Karel de Grote verblijft nog steeds te Quierzy en geeft een oorkonde uit voor de abdij van Novelaise.
 • 774- Karel de Grote tekent weer diverse dekreten te Quierzy.
 • 775- Karel de Grote tekent te Quierzy enkele oorkonden voor de abdij van St.Denis bij Parijs.
 • 776 en 777- Karel de Grote ondernam een reis naar Rome. Hij keerde in Francia terug, vermelden de kronieken.
 • 776- Karel de Grote vernieuwde, weer te Quierzy, de beschermtitel van een klooster.


  Keizer Karel de Grote in zijn palts te Noyon

  Tot hier komt Nederland of Nijmegen in het hele verhaal niet voor!


  Dat wordt ook door het Bronnenboek van Nijmegen erkend, want geen van deze teksten waarin het over Noviomagus gaat, worden erin genoemd.

  En dan....in het jaar 777.

  Dan betrekt Karel de Grote zijn nieuwe paleis, dat in pracht en praal gebouwd was en zijn gelijke niet kende, zoals het beschreven wordt. Het oude paleis was te klein geworden, zeker omdat het voor de helft in gebruik was als klooster. Algemeen gaat men er van uit dat Karel de Grote in 777 zijn nieuwe paleis betrekt, niet dat het in kronieken als zodanig vermeld staat, maar vanwege de ondertekeningen van oorkonden met Noviomagus, Numaga, Niumago en andere variaties en met de woorden "palacio publico". Karel de Grote is sinds het overlijden van zijn broer Carloman, definitief van Quierzy naar Noyon, zijn kroningsplaats, verhuisd. Quierzy komt niet meer voor in de ondertekening van akten. Noyon is ook steeds het Noviomagus in het centrum van zijn rijk, waar Karel de Grote aanwezig is als zich problemen voordoen. Nijmegen, dat ver buiten het centrum van zijn rijk gelegen zou zijn, is alleen al vanwege deze onlogica, een dissonant.
 • 777- Karel de Grote tekent de eerste "actum Niumago palacio publico", vanuit het nieuwe paleis van Karel de Grote, dat in Noviomagus lag.

  Was dit Noviomagus Nijmegen of Noyon?

  Dit is de centrale en allesomvattende vraag. De bronnen vermelden nergens dat het nieuwe paleis van Karel de Grote een verre expeditie was. Zou het in Nijmegen gebouwd zijn, dan was dat de expeditie van de eeuw geweest. In Nijmegen was immers niets: geen bouwmateriaal, geen natuursteen, geen bouwlieden, geen stad om de bouwlieden een onderdak te verschaffen, geen voorzieningen en geen levensbehoeften. Er waren slechts de ruÔnes van de Romeinen, waarvan Frederik Barbarossa in 1155 dankbaar gebruik heeft gemaakt bij de bouw van zijn burcht, zoals hij dat ook op de gedenksteen heeft laten zetten.

 • 796- Vanaf dit jaar kreeg Aken als residentie prioriteit bij Karel de Grote.


  De "naamloze" op het keizer Karelplein.  De grimmige blik spreekt voor zich.  Wat dacht U van Noyon, waar Karel de Grote in 768 tot koning van de Franken is gekroond?


  "Wie op een paard zit deugt niet!"
  Uitspraak van Maarten van Rossem in "Hier zijn de Van Rossems".
  De verheerlijking van Karel de Grote heeft ongekende dimensies aangenomen. Het wordt tijd dat het bijgesteld wordt. Zie hier.


  Het overlijden van Karel de Grote.

  Over het overlijden van Karel de Grote bestaan evenzovele mythen.

 • Hij is volgens Einhard, die dat ruim 20 jaar na dato pas opschreef (!), overleden op 28 januari 814 om 9 uur 's morgens na nog het H.Oliesel te hebben ontvangen, na een ziekbed van enkele maanden.
 • Nog diezelfde dag werd zijn lichaam in een antieke sarcofaag geplaats die werd bijgezet in de kerk die hij zelf naast zijn palatium had laten bouwen.
 • Toen Keizer Otto III in het jaar 1000 het graf liet openen, vond men de keizer gezeten op zijn marmeren troon, gehuld in de keizerlijke mantel, met het zwaard aan zijn zijde en de bijbel op schoot. Dat is dus twee eeuwen later en komt niet overeen met die sarcofaag.
 • Op 28 december 1164 wist keizer Frederik Barbarossa bij tegenpaus Paschalis III met medewerking van Reinald von Dassel, aartsbisschop van Keulen en Alexander, bisschop van Luik, de canonisatie (zaligverklaring) van Karel de Grote te realiseren.
 • De wettige paus Alexander III en zijn opvolgers sanctioneerden de canonisatie niet, maar de Kerk stond wel toe dat Karel de Grote als zalige in Aken en omgeving werd vereerd.
 • Toen tegenpaus Paschalis III de keizer gecanoniseerd had liet Frederik Barbarossan op 27 juli 1165 de groeve nogmaals openen. Dat is ruim anderhalve eeuw later! Het stoffelijk overschot werd uitgezonderd het hoofd en een dijbeen, in een zilveren schrijn gevat, die op het altaar werd geplaatst.
 • In de loop der eeuwen was men vergeten dat het schrijn het gebeente van de keizer bevatte. Men dacht dat daarin de relieken van de H.Leopardus geborgen waren.
 • In 1843 ontdekte men wiens gebeente in de schrijn bewaard werd. Dat is ruim 700 jaar later! Het bevind zich thans op het tweede altaar in het koor van de Dom in Aken.

  Als je iets meer weet van het leven van Karel de Grote is zijn verering een farce. Op het oog een braaf vorst (zoals Einhard hem beschreef), maar op het gebied van huwelijkstrouw een losbol. Voordat hij in 770 de Longbardische koningsdochter Desiderata of Hermingrad huwde, had hij reeds een verhouding met een zekere Himiltrud die hem een onwettige zoon en dochter schonk. De reden waarom hij Desiderata verstootte - zij had hem nog geen kind geschonken- was niet alleen erg vorbarig, maar ook niet bepaald een aanbeveling voor zijn canonisatie. Het volgende jaar huwde hij reeds met Hildegard, een Zwabische prinses, die in de ongeveer elf jaren van de echtverbintenis negen kinderen ter wereld bracht, vier zonen en vijf dochters.
  Na haar dood huwde Karel de beruchte Fastrada met wie hij eveneens elf jaren getrouwd was en die hem twee dochter schonk. Toen deze -zijn derde vrouw- was gestorven huwde hij ogenblikkelijk met Liutgard, maar dit huwelijk bleef kinderloos. Zij stierf 14 jaar voor Karels dood.
  Tijdens en na deze huwelijken zette Karel zijn onwettige relaties bij 'bijvrouwen' op de oude voet voort. Voor zover bekend zijn er in die periode negen vrouwen in het spel geweest die zijn nakomelingenschap niet onbelangrijk vermeerderden.
  Dit hele verhaal over huweljkstrouw zou een canonisatie hebben voorkomen, zij het niet dat de grote Christenvorst zijn keizerschap in het teken stelde van de Koning der Koningen. Hij was de eerste die zijn oorkonden ondertekende met de formulie "bij de gratie Gods",

  Bij zijn overlijden had Karel de Grote nog slechts één wettige opvolger: Lodewijk de Vrome (die ook minder vroom was dan zijn naam doet vermoeden). Die naam is net zo fout als die van Jacoba van Beieren die niet uit Beieen kwam, maar uit Bavay, of de onjuiste naam van kruisvaarder Godfried van Bouillon, die niet uit Bouillon kwam, maar uit Boulogne-sur-Mer. Van Lodewijk de Vrome wordt 'aangenomen' dat hij meerder keren in het paleis in Nijmegen was en wel in het jaar 817, 821, 825, 827, 830, 837 en in 838 (volgens Het Bronnenboek van Nijmegen). Waar Karel de Grote er maar 4x geweest is, kwam Lodewijk er zeker 7 keer. Samen 11x is niet erg intensief voor zo'n duur en prachtig paleis. Maar helaas, het is onjuist, gewoon omdat er ook in zijn tijd geen paleis was in Nijmegen.

Tekst uit 'Eginhartus De vita Caroli Magni' door Johannes Fridericus Reinhardus, Julij 27 MDCLXVII.
In 1667 bestond er al discussie over welk Noviomagi bedoeld zou zijn.
En dan beweren historici in 1965 dat er geen twijfel bestond: Noviomagi was toch Nijmegen?
Hoe deskundig waren zij als zij deze tekst niet kennen?

Het is een historische zekerheid dat Karel de Grote te NOYON tot koning van de Franken is gekroond. Noyon lag in zijn erfrijk NeustriŽ. Zijn broer Carloman werd op dezelfde dag en hetzelfde uur tot koning gekroond in Soissons dat in zijn erfrijk AustrasiŽ lag. Zie verder bij NeustriŽ en AustrasiŽ.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat de grens tussen NeustriŽ en AustrasiŽ tussen Noyon en Soissons lag!
Veel historische atlassen -ook de 'Atlas Historiques' van Georges Duby- gaan hier al in de fout. Georges Duby legt Soissons buiten AustrasiŽ.


De kaart van het rijk van de Franken ten tijde van Clotarius bevat heel wat fouten. De landstreken zijn veel te omvangrijk.
Zo is er geen enkel bewijs dat Chilperic of Sigibert delen van Nederland in bezit hebben gehad.

Het beeld dat bestaat van Karel de Grote, maar ook over de omvang van zijn rijk, dient drastisch bijgesteld te worden.
De vermeende aanwezigheid van Karel de Grote te Aken is de volgende mythe die weerlegd moet worden, is geworden! Zie onderaan deze bladzijde.


Een grote mythe.
Dat Karel de Grote een groot en machtig rijk heeft gesticht is een fabel. Volgens de schriftelijke bronnen had zijn vader Pepijn III veel streken en gebieden al in bezit die aan de veroveringen van Karel de Grote worden toegeschreven, tenminste volgens de traditionele geschiedschrijving. Pepijn streed al tegen de Saksen, de Friezen en in Beieren en Italië. Zie het kaartje hieronder. (Klik op het kaartje voor een vergroting).
Pepijn maakte veldtochten tot meer dan 650 km (enkele reis). Zie de jaartallen en plaatsen in de kantlijn. In totaal legde Pepijn meer dan 2000 km af (enkele reis) in al zijn veldtochten tussen Soissons, Minden, Salzburg, Pavia, Sourcis, Tours, Casseneul, Magdenburg en Ohrum. Op het kaartje de rode lijnen. Aan Minden wordt heel wat geschiedenis toegeschreven die er nooit plaatsgevonden heeft. Minden ("Minda" in enkele oudere teksten) past in het rijtje van de Bisschofsländers Münster, Osnabrück,en Paderborn, waarvan de geschiedenis pas begint in de 12e eeuw. De oudste 'stiftskalender' van Minden stamt zelfs pas uit 1723. Er wordt dan wel geschiedenis uit de 7e en 8ste eeuw aan toegeschreven uit de tijd van Karel de Grote, maar sinds wij weten dat Karel nooit een palts in Nijmegen heeft gehad en tegen de Saksen aan het Kanaal streed, staan deze oudste vermeldingen ter discussie.
Ook de halfbroer van Pepijn, hertog Grifo van Beieren, maakte lange veldtochten tot wel 800 km enkele reis, zoals van Beieren naar Gascogne en Aquitanië. Op het kaartje de groene lijnen.

Maar was dit wel zo? Volgens de opvattingen van Albert Delahaye heeft zich dit alles voorgedaan binnen de kern van het Frankische Rijk in Neustrië en Austrasië, zoals op dit kaartje meer realistisch wordt aangegeven. Neustrië en Austrasiक lagen geheel binnen het huidige Frankrijk tussen de Loire en de Ardennen. Lees meer over Neustrië en Austrasië. De Saksen woonden aan de kust van Het Kanaal. Lees meer over de Saksen.'Handtekening' van Karel de Grote.

In 768 worden Karel de Grote en zijn broer Carloman beiden tot koningen van de Franken gekroond. Carloman in Soissons, Karel de Grote in Noviomagus, op dezelfde dag (9 oktober) en hetzelfde uur. Dit vanwege de onderlinge rivaliteit tussen beide broers. Dit Noviomagus was Noyon, daarover bestaat geen enkele onzekerheid.
Carloman betrekt de residentie Noviomagus (dit was Noyon, daarover bestaat ook geen enkele discussie), Karel betrekt de residentie van Quierzy, zijn geboorteplaats.
In 771 overlijdt Carloman en wordt Karel alleenheerser.
Kort nadien begint Karel de Grote met de bouw van een nieuw paleis te Noviomagus, dat hij in 777 betrekt.

Om van dit Noviomagus plots Nijmegen te maken, moet men toch met heel sterke bewijzen komen.


En die bewijzen ontbreken ten ene male, sterker alles wat als "bewijs" wordt aangevoerd is door Albert Delahaye op eenvoudige wijze weerlegd.
Ook in de bodem van Nijmegen ontbreekt elk bewijs. Er is nooit iets gevonden uit de tijd van Karel de Grote, geen steen, nog geen scherf. De archeologie toont onweerlegbaar aan dat het paleis NIET in Nijmegen stond. De bodem van Nijmegen is over de hele Karolingische periode blanko. Van de z.g. Karolingische Kapel is aangetoond dat deze uit de 11e eeuw stamt. De overige ruÔnes op het Valkhof dateren uit de 12e eeuw (1155).

Dit Noviomagus, waar het nieuwe paleis werd gebouwd, was dus Noyon, sinds de Merovingische koningen de Urbs Regalis van de Franken.
Dit Noviomagus, waar het nieuwe paleis werd gebouwd, was een bisschopsstad. Nijmegen is nooit een bisschopsstad geweest.
Dit Noviomagus lag in Francia, precies zoals de Peutingerkaart dat aangeeft.
En zo zijn er nog vele tientallen bewijzen dat dit Noviomagus de Franse stad Noyon was en niet Nijmegen.

Zou dit Noviomagus Nijmegen geweest zijn, dan betekende het dat Karel de Grote, die sinds 798 veel in Aken verbleef, NOOIT MEER in het centrum van zijn rijk geweest zou zijn. Voor een Karolingisch vorst is dat onbestaanbaar. Bovendien ontbreken in en rond Nijmegen alle essentiŽle onderdelen van een Karolingische palts, zoals een kerk of parochie of domeinen. Zonder kerk en zonder domeinen kan een Karolingische palts niet bestaan hebben.
Waarom bouwde Karel de Grote dit nieuwe paleis dan niet in Utrecht, waar immers -volgens de Nederlandse opvattingen- een bisschopszetel bestond? Waarom bouwde hij dit nieuwe paleis niet in Wijk bij Duurstede, waar toen de internationaal vermaarde handelmetropool Dorestad gelegen zou hebben? Waarom in Nijmegen, op een plaats waar niet eens bewoning was, wat ook Het Bronnenboek van Nijmegen (zie aldaar) erkent? In Nijmegen, waar geen kerk of parochie bestond, waar geen domeinen lagen? Voor een Karolingisch vorst onbestaanbaar!
De antwoorden op deze vragen geven de onjuistheid van de Nederlandse traditie al aan.

Het paleis van Karel de Grote te Noviomagus werd in 1047 door de Vlamingen verwoest en wel op hun veldtocht naar Verdun, de stad die ook verwoest werd. Dit Noviomagus was onmiskenbaar de stad Noyon. En als het paleis in Noyon werd verwoest, moet het daar dan ook niet eerst gebouwd zijn?


De schoolboekjes zeggen.......
...... dat Karel de Grote, koning van de Franken en later keizer van het Heilige Roomse Rijk, op het Valkhof te Nijmegen een paleis heeft laten bouwen, dat blijkens een uitgegeven oorkonde in het jaar 777 voltooid zou zijn. Hij en zijn opvolgers en later de Duitse keizers zouden er geresideerd hebben en er rijksvergaderingen hebben gehouden. Het paleis werd door de Noormannen verwoest en zou in 1155 door Keizer Frederik Barbarossa hersteld zijn. Van het vermeende paleis van Karel de Grote is de kapel overgebleven, nu de Karolingische kapel geheten. Van het paleis van Frederik Barbarossa is de absis van de rijkszaal bewaard gebleven, die nu de St.Maartenkapel wordt genoemd. Omdat de burcht van Nijmegen een teken was van een verfoeid feodale stelsel, is hij in 1796 afgebroken toen de Patriotten aan de macht waren.


De waarheid is echter............
dat er lange tijd twijfel heeft bestaan over de geschiedenis van Nederland tot de 12e eeuw. Twijfel die begon te Nijmegen met zijn Karel de Grote traditie. Deze koning is geboren te Quierzy vlak bij Noyon. Sommige historici noemen Carlopont als zijn geboorteplaats, ook op enkele kilometers van Noyon gelegen. Hij werd in 768 te Noviomagus tot koning van de Franken gekroond, wat door alle historici als Noyon wordt opgevat. (Zie de afbeelding.) Hier in Noyon hadden al enige eeuwen de Merovingers en de Pepijnen geresideerd.
Enkele jaren na zijn kroning en na het overlijden van zijn broer Carloman, die mede koning was, begon Karel de Grote aan de bouw van een nieuw paleis, dat volgens de eigentijdse kroniekschrijvers te Noviomagus was gelegen. Was dit Noyon, wat eigenlijk een beetje voor de hand ligt gezien de reeds bestaande relatie van de jonge vorst met deze stad, of was het Nijmegen, wat op zijn vroegst pas in de 12e eeuw is beweerd, bovendien door vreemdelingen die noch Noyon noch Nijmegen kenden? Met deze vraag zitten wij midden in het probleem van de Karolingische residentie. De erin vervatte feiten tonen aan, dat het alleszins redelijk is die vraag te stellen.
Een van de eerste zaken die naar voren kwam was dat bij de historici al eeuwen lang een verwarring heeft bestaan tussen de steden Noyon en Nijmegen. Beide steden zijn onder de antieke of klassieke naam Noviomagus bekend: Noyon reeds van vóór onze jaartelling, Nijmegen pas sinds de 12e eeuw. De historici hebben deze twee steden herhaaldelijk met elkaar verward, wat begon bij de interpretaties van de oude kronieken. Dit gebeurde niet alleen met betrekking tot het paleis van Karel de Grote, maar zelfs met personen en zaken die door middel van andere gegevens met Noyon verbonden zijn. Enige Duitse historici hebben het zelfs gepresteerd, om Transmarus en Immo, bekend als bisschoppen van Noyon, desondanks in Nijmegen te plaatsen. Nijmegen heeft NOOIT een bisschopszetel gehad, is dus nooit bisschopsstad geweest. Die verwarring treft men niet alleen aan bij oude schrijvers, maar is ook in recente historische literatuur aan te wijzen. Een ander bewijs voor de verwarring is gelegen in het feit, dat de aanvallen van de Noormannen op Noviomagus door de Nederlandse historici op Nijmegen worden toegepast, terwijl de Franse historici dezelfde feiten, met dezelfde jaartallen, geput uit dezelfde bronnen, te Noyon plaatsen. De verwarring tussen de twee steden is derhalve evident. Zij bereikte het hoogtepunt, toen de Peutinger-kaart bekend werd, waarop datzelfde Romeinse en Karolingische Noviomagus staat afgebeeld in een streek, die als het midden van Nederland zou worden opgevat: de Betuwe.

Het standbeeld van Karel de Grote te Nijmegen.

Het standbeeld van de ruiter op het keizer Karelplein.
Het beeld van Karel de Grote in Nijmegen is er in 1962 gekomen als overtuigend argument tegen alle beweringen van Albert Delahaye. Pas 12 eeuwen na dato ontstaat er in Nijmegen de behoefte om te bewijzen dat Nijmegen wel degelijk de keizerlijke Karelstad was.
Echter een opschrift van deze ruiter te paard ontbrak lange tijd. Was men er toch niet van overtuigd dat het Karel de Grote zou moet voorstellen?
Met zijn grimmige blik zegt deze ruiter overduidelijk dat hij op de verkeerde plaats staat.
Het beeld staat midden op de rotonde van het drukke keizer Karelplein, waar het rondrazende verkeer het slechts met gevaar voor eigen leven bereikbaar maakt voor een geÔnteresseerde bezoeker.

Het Keizer Karelplein is in januari 2018 uitgeroepen tot gevaarlijkste verkeerslocatie in Nederland. Nog een reden om het plein drastisch op de schop te nemen en het standbeeld aan de stad Noyon te schenken, waar het wel in het juiste Noviomagus staat. De naam 'Keizer Karelplein' kan gehandhaafd blijven, als men er dan wel Karel V bij vermeld. Die verbleef immers wel eens in Nijmegen, zoals zijn standbeeld op het stadhuis ook al aangeeft.

In 1904 wijst archivaris Van Schevichaven in zijn opstel "Keizer Karel en zijn klok" al op de verwarring, die de keizerlijke naamgenoten Karel de Grote en Karel V onder de bewoners van de Keizer-Karelstad gesticht hebben en hij concludeert: "Zoo werd de Nijmeegsche Keizer Karel een soort van dualistisch wezen, een Keizer's lichaam met een dubbelen kop, even als de Rijksarend van ons stadswapen".

Waarom staat dit beeld niet op het Valkhof, de plek die altijd doorging voor de plaats waar Karel de Grote zijn palts bouwde? Of vond men dat een te grote verzoeking?
Het is te hopen dat Nijmegen het beeld niet verwijdert, maar het laat staan als teken van de wijze waarop men er historische geografie bedrijft, zodat met de toeristische bezoeker nog eens een extra pleziertje gunt bij een bezoek aan de Keizer Karelstad, een naam die kan handhaven, maar dan voor keizer Karel V van Spanje en de Nederlanden.
Het beeld is komisch en past in het grote raamwerk van nationale mythen en illusies. Er staan meerdere van dergelijke beelden in Nederland (het beeld van St.Willibrord in Utrecht en dat van St.Bonifatius in Dokkum), maar ook in het buitenland, zoals het Hermannsdenkmal in Detmold, geplaatst door niet ter zake deskundigen om een fabel in stand te kunnen houden.


Het Bronnenboek van Nijmegen schept wat de verwarring tussen Nijmegen en Noyon betreft eigenlijk wel helderheid. Na bestudering van het Bronnenboek blijft er slechts ťťn conclusie over: Noviomagus is Noyon! Zie bij: Bronnenboek.
Een boek als "De Franken in Nederland" (Dr.D.P.Blok) lost de bestaande verwarring tussen de traditionele opvattingen en de nieuwste inzichten eenvoudig op. In dit boek staat geen enkel bewijs dat de traditionele opvattingen juist zouden zijn. Die verwarring bestaat dus niet meer.

De reizen en veldtochten van Karel de Grote.Volgens de traditionele opvattingen heeft Karel de Grote immense afstanden afgelegd tijdens zijn vele reizen en veldtochten tot wel 4 Š 5 keer de omtrek van de aarde. Zet je deze uit op een kaart van Europa (zie hierboven), dan kom je tot gigantische afstanden van meer dan
250.000 km. Alleen dit feit is al voldoende om de tradities te moeten verwerpen. En Karel de Grote reisde niet alleen. Hij was steeds omringd door een grote hofhouding. De afgelegde afstanden worden nog onaannemelijker als de tijdsduur wordt meegenomen. Bij een gemiddelde snelheid van 5 kilometer per uur, er ging ook heel wat voetvolk mee en ossewagens(), is Karel de Grote bijna zijn hele regeerperiode onderweg geweest. De veldtochten tegen de Saksen bijv. vonden voornamelijk plaats tussen 782 en 804, dus in de helft van zijn regeerperiode. Dat kan dus slechts als men dag en nacht reist, bijna geen moment rust neemt of eens rustig in een van zijn paleizen te verblijven. Dat is toch complete waanzin? Niet eens tijd om op jacht te gaan, een van zijn geliefde bezigheden? Dat is toch gewoon onvoorstelbaar? En dat terwijl Karel de Grote de laatste jaren van zijn leven nauwelijks gereisd heeft en steeds verbleef in zijn geliefde paleis te Aquis Granum.

En Aken? Is dat de volgende op te lossen mythe?
Is Aken de volgende op te lossen mythe in het eerste millennium? Immers het graf van Karel de Grote blijkt er onvindbaar, ondanks dat men zeker wist waar het zich bevond. De oudste vondsten op de plek waar men het graf dacht te vinden dateren uit de 13e eeuw, precies de tijd dat ook de andere mythen, zoals die van Utrecht ontstonden.

De reizen van Karel de Grote moeten niet als onmogelijk beschouwd worden. Ze zijn immers gemaakt, opgetekend en beschreven. Projecteert men de reizen op een aanzienlijk beperkter rijk van Karel de Grote, zoals Albert Delahaye dat aan de hand van de kronieken heeft bepaald, dan worden de afstanden in sterke mate bekort en zijn al die reizen veel acceptabeler en ook te realiseren binnen een aanvaardbare tijd.
In Noord-Frankrijk uitgezet binnen het gebied waar de Franken werkelijk verbleven, zijn het nog grote en frequente reizen geweest, maar ze worden beperkt tot minder dan 80.000 km (ruim eenderde). Dat is inclusief zijn reizen naar ItaliŽ en de PyreneeŽn.
Dat het rijk van Karel de Grote zich uitstrekte tot de Elbe zoals altijd door historici verondersteld is, is een complete fabel, slechts gebaseerd op het misverstaan van de Albis wat niet de Elbe was, maar de Franse Aa.

De conclusie is kort en duidelijk:
de omvang van de reizen toont de onjuistheid van de traditionele opvattingen aan.

Wilt U hier meer over lezen? Bestel het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf.