Terug naar de lijst Naar het overzicht in het kort.

Rodanburg??? = Aardenburg???

Aan dit gedeelte van de Peutingerkaart wordt nog gewerkt. De visie van Albert Delahaye.
De provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen hebben een grote tegenstelling: één deel ervan bestaat uit zeeklei, ook wel De Polders genoemd, het andere uit hoger gelegen zandgronden waarvoor af en toe de naam van Zandig Vlaanderen wordt gebruikt. Hier gaan we ons voornamelijk bezighouden met het zeeklei-gebied, al wil dit beslist niet zeggen dat het volledig samenvalt met het voormalige transgressiegebied. Dit heeft zich veel verder uitgestrekt dan altijd werd aangenomen. Immers, wanneer in Antwerpen het Romeins op 6 m beneden niveau wordt aangetroffen, op andere plaatsen bijvoorbeeld Oudenburg en Aardenburg zelfs nog dieper, dan bewijst dit dat het geen verschijnsel is voor deze plaatsen, maar dat precies zoals in Frans- Vlaanderen en Nederland de Romeinse bodem veel lager lag, en dat de zee na ca. 250 na Chr. enorme hoeveelheden overslaggronden heeft aangevoerd om aan het landschap het huidige niveau te geven. Het primaire transgressiegebied reikte derhalve veel verder naar het oosten.


De Nederlandse traditie.

J. A. Trimpe Burger. Aardenburg — Rodanburg Burg aan de Rudanna. — Overdruk uit: Naamkunde 17, 1985 (Feestbundel voor M. Gijsseling, II), blz. 335—346.

Vóór 1975 had men het „castellum Rodanburg bij wijze van spreken al in woord en geschrift verkocht, hoewel nog geen stukje vestingmuur, wal of gracht was gevonden. Na 1975 werd, in een aantal opgravingen, het bestaan van een castellum met toch wel grote zekerheid aangetoond. De verhouding tot het castellum Oudenburg in Vlaanderen blijft nog onduidelijk. Gelijktijdig of opeenvolgend?

In Archeobrief 2 van 2013 wordt vermeld dat uit opgravingen in de jaren zestig van de vorige eeuw bekend is dat Aardenburg een castellum heeft gehad, maar ook dat er meer zijn geweest, twee, mogelijk drie. Deze zijn in gebruk geweest tussen 170 en 190 na Chr. Aardenburg was voor de Romeinen van groot belang vanwege zijn ligging dicht bij de kust en de handelsroutes.