Broeknamen.
Broek is een 'laag gelegen moerassig land' .
Onl. bruoc, brok in de plaatsnamen Brokhem (onbekende ligging, wrsch. in Noord-Holland) [918-48; Künzel 100] en Bruocsella 'Brussel' [966; Gysseling 1960, 198]; mnl. bruec 'moeras' [1240; Bern.], broec [1260-80; CG II, Nibel.], brouck.
De herkomst van dit alleen in West-Germaans gebied overgeleverde woord is onduidelijk.
Mnd, brok 'moerasland' (nnd. brok); ohd. bruoh 'moerasland' (nhd. Bruch); ofri. brok 'moeras' (nfri. broek); oe. broc'stortvloed, rivier, beek' (ne. brook 'beek').

Gezien de beperkte overlevering in een gebied dat aan dat van de Kelten grensde, wordt er vaak van uitgegaan dat de Germaanse vorm is overgenomen uit Keltisch "brägo- " pie. *mrogo-), dezelfde wortel als "mie]: (lEW 738) in Oudiers mruig 'landstreek, hoeve' en Welsh bro 'district', en verwant met MARK 'stuk grond'. Op die manier zou broek ook verwant zijn met Nederlands breugel (in plaatsnamen) 'omheind stuk bos, jachtgebied' en zijn varianten bruul, broel, briel (Gysseling) Keltisch "brogilo, afgeleid van Keltisch *broga 'streek, land'. Kluge vermoedt dat pgm. (maar alleen in de West-Germaanse talen terechtgekomen) 'broka- 'moerasland' verwant is met pgrn. "brak- 'moeras, stilstaand water' en dat hieraan pie. *mreg- (bij 'mer- 'watertjes, moeras') ten grondslag ligt, waaruit ook MEER 'water' stamt. Dan zou het ook verwant zijn met BRAK en BRIJN. Gezien de geringe verspreiding en het betekenisveld 'landschap' moet hier echter, net als bij die laatste twee woorden, waarschijnlijk gedacht worden aan een substraatwoord.
Lit.: M.Philippa e.a., Etymologisch woordenboek van het Nederlands. Amsterdam 2003.

Opmerking: ook in Frans-Vlaanderen komen meerdere plaatsen voor met een 'broeknaam' zoals Brouckerke, Dennebroeucq, Brucquedalle, Harebreuc, Schoubrouck, Stoudebroucq, Zutbrouck en Hazebrouck, de plaats waar St.Bonifatius vermoord werd. De broeknamen in Frans-Vlaanderen zijn ouder dan die in Nederland. De import ging ook hier van zuid naar noord. Ook Bracbante, Breucomagus, de Breuci, de Bructeri en Brockera horen in dit gebied thuis. Het Broekland in Frans-Vlaanderen is overbekend, waar ook de plaats Brokhem ligt die in Nederland onvindbaar is. Het is Les Breucqs op 8 km. oost van Marquise.