In de eerste alinea van het opgravingsverslag lezen we: "Oud-Leusden wordt geïdentificeerd met de villa Lisiduna, genoemd in een schenkingsoorkonde van Karel de Grote uit het jaar 777 n.Chr. In de hoop sporen van deze nederzetting uit de vroege Middeleeuwen te ontdekken werd besloten in dat gedeelte van het wegtracé, dat Oud-Leusden het dichtst nadert, een verkenning uit te voeren. Het was de bedoeling om deze verkenning, indien de resultaten ervan positief zouden uitvallen, te laten volgen door uitgebreider archeologisch onderzoek".

Het is duidelijk dat er tevoren dus nog nooit archeologisch onderzoek was gedaan.
Het onderzoeksverslag vermeldt ondanks de vooringenomenheid ten aanzien van de locatie het volgende: "Van een gebouw of een grafheuvel is overigens bij de opgraving geen enkel spoor waargenomen".
Geen spoor van een gebouw? Dan was dit dus NIET de plek van de villa Lisiduna!

(Bron: Archeologische Kroniek van de Provincie Utrecht over de jaren 1980-1984, p. 19-33).