Naar de beginpagina. Naar de volgende pagina.

De klassieke teksten.


De geschiedenis uit het Eerste Millenium is gebaseerd op overgeleverde klassiek teksten. Met de tekst van Julius Caesar in zijn 'De Bello Gallico' komt West-Europa in de geschreven geschiedenis terecht. Veel teksten bestaan slechts in afschrift (kopie). Daarbij is steeds de vraag in hoeverre de tekst ongeschonden is overgeleverd. De teksten zijn immers 'overgeschreven' waarbij ze vaak aan de tijd en opvattingen van die tijd zijn aangepast. Met name plaatsnamen worden dan wel eens 'vertaald' naar de opvattingen van die tijd.
Eeuwenlang hebben Duitse en Nederlandse geschiedkundigen (tot aan het einde van de 19e eeuw waren dat geestelijken en rechtsgeleerden die wat Latijn kenden en een liefhebberij in geschiedenis hadden!) geprobeerd om allerlei interessants of roemrijks uit de algemene geschiedenis in de eigen streek te plaatsen. Helaas is in de 20ste eeuw bij de opkomst van de geschiedenis als wetenschap geen grote schoonmaak gehouden, maar is men op de oude opvattingen blijven voortborduren. Toch spraken veel historici en archeologen in het verleden ook al hun ernstig hun twijfel uit over veel van die traditioneel hier geplaatste geschiedenis. Zie hun bevindingen bij Twijfel, Ongelooflijk en Citaten.
Dat daaruit verwarring is voortgekomen is niet verbazingwekkend. Wel verbazingwekkend is dat die oude opvattingen in de 21ste eeuw door het merendeel van de geschiedkundigen en archeologen nog steeds vrijwel kritiekloos worden gehandhaafd, ook al zijn ze aantoonbaar onjuist. Hun loyaliteit tegenover voorgaande generaties is zó sterk, dat geen van hen ooit een overtuigende poging heeft ondernomen om zelfs maar een paar zwakke argumenten van Albert Delahaye te weerleggen.
De in de teksten genoemde gebeurtenissen werden gekoppeld aan de genoemde plaatsen. Daarbij komt nog dat de klassieke teksten en de eerste kopieën soms in het Grieks, meestal in het Latijn geschreven zijn. Ook het Diets (zie daar) is vanouds de taal van klassieke bronnen. Bij het 'vertalen' zijn veel fouten en foutjes gemaakt, waardoor bepaalde gebeurtenissen op de verkeerde plaats terecht kwamen. Afhankelijk van de interpretatie van de in de tekst genoemde kenmerken kwam dezelfde gebeurtenis soms zelfs op meerdere plaatsen terecht. Zo bestaan er van het Castra Herculis uit de Romeinse tijd alleen in Nederland al meer dan 23 vermeende locaties.
De centrale vraag is ook in hoeverre de genoemde plaatsnamen ook met de huidige plaatsen gelijkgesteld kunnen worden en een bepaalde gebeurtenis er logisch en in samenhang met andere gebeurtenissen geplaatst kan worden. Als in een tekst genoemd wordt dat het zich aan de kust voordeed, kan men deze gebeurtenis niet in midden-Duitsland plaatsen, zoals wel gebeurd is met de Varusslag (zie daar).

Lees meer over....... de tekstenen bij de geschreven bronnen, Cartografen, de oorkonde uit 777, de 4 bossen, de oorkonde uit 855, de oorkonden uit 1006, 1028 en 1050.

Naar de vorige pagina. Naar de volgende pagina.

Lees meer over .... Karel de Grote , St.Willibrord , St.Bonifatius , Noormannen , Romeinen , Teksten , Akte uit 777 , Deplacements , Archeologie , Transgressies .