Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Noviomagus.nl

www.noviomagus.nl

Op deze website, die strak vasthoudt aan de veronderstelde geschiedenis van Nijmegen, de naam www.noviomagus.nl zegt het al, ontbreekt het Bronnenboek van Nijmegen bij de bronvermelding. Zelfs in Nijmegen ziet men in dat dit Bronnenboek geen historische aanwinst is voor de stad en het beter verzwegen kan worden.

Ook hier op deze website is hetzelfde gat van vele eeuwen te zien als in het Bronnenboek. Er zit een gat tussen 250 en 1000 van ruim 7 eeuwen, slechts opgevuld met negen mededelingen waarvan twee uit de Romeinse tijd (zie hierna bij 1), één over de eerste parochiekerk (zie hierna bij 2), drie over Karel de Grote en één over de Noormannen (zie hierna bij 3) en twee uit de 10e eeuw (zie de laatste alinea).
In ca. 250 leest men er dat de nederzetting van de Romeinen wordt verwoest en verlaten door de verwoestende invallen van de Franken. Zowel H.Jansen als W.A. van Es, nu niet meteen aanhangers van de visie van Albert Delahaye, schrijven hierover: "Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat verscheidene Romeinse forten in het Nederlandse rivierengebied al in de 3e eeuw verlaten zijn. Waarschijnlijk begon de wateroverlast hier te groot te worden. In deze eeuw moet de zeespiegel merkbaar zijn gestegen." Niets Franken dus, maar transgressies!
"Na het midden van de Romeinse tijd, in de tweede helft van de 3de eeuw n.Chr., begon hier bovendien een periode van verhoogde agressiviteit van de zee: de laat-Romeinse/vroeg-middeleeuwse transgressiefase" en "Overigens is de nieuwe situering voor Noviomagus niet onverdeeld gunstig geweest. De stad schijnt van overstromingen te lijden te hebben gehad. Toen de Waal na de Romeinse tijd zijn loop verlegde, verdwenen de resten van Noviomagus voor een deel in het water."
In "Archeologie in Nederland" lezen we daarover: "Ulpia Noviomagus is als stad misschien nooit een groot succes geweest. Er zal in de toekomst nog veel onderzoek moeten plaatsvinden voordat er meer over de Romeinse stad te zeggen valt. In ieder geval staat vast dat er na 270 niet veel van overbleef. Continuïteit naar de middeleeuwen is er zeker niet".
De eerstvolgende juiste opmerking op deze website is die over de bouw van de St.Nicolaaskapel, al moet het bouwjaar eerder eind 11e eeuw zijn (1087). Ook de mededeling uit 1152 (beter 1155) over de bouw van een nieuwe burcht op het Valkhof door Keizer Frederik Barbarossa is juist. De mededelingen die daarvoor staan zijn helaas allen ten onrechte in Nijmegen geplaatst: Ook na 1155 staan er nog verschillende verkeerde veronderstellingen op deze website. Zo kreeg Nijmegen in 1230 geen stadsrechten gelijk aan die van Aken. Nijmegen is nooit een (Duitse) Rijksstad geweest. Immers in 1247 werd Nijmegen, bij de verpanding door Willem van Holland aan Otto van Gelder, een Gelderse stad. Blijkbaar weet men in Nijmegen niet wat de titel "Rijksstad" inhield, want dan zou een verpanding aan Gelderland onmogelijk geweest zijn.
Blijkbaar kent men in Nijmegen haar eigen geschiedenis nog steeds niet.
Dat er in Nijmegen weinig cultuur-historisch besef aanwezig is en is geweest, wordt verklaard met het vele sloopwerk. Er is werkelijk weinig van de stad overgebleven. Zo bestaat er over de Boddelpoort ook een erg tekenend, maar historisch verbazingwekkend verhaal.

Eveneens opvallend was het ontbreken van de eerste schrijvers die Karel de Grote in Nijmegen plaatsen en de Batavieren in de Betuwe. Willem van Berchen, Johan Smetius en Cornelius Aurelius zocht men er tevergeefs. Onlangs heeft men dit gemis "goedgemaakt" door een uitvoerige beschrijving van de "Chronijk van Nijmegen" een werk van Johannes Smetius en nakomelingen (In de Betouw). Hopelijk gaat men in Nijmegen deze kroniek eens zorgvuldig lezen. Dan komt men er vanzelf achter hoe de fabels van de Batavieren en Karel de Grote in Nijmegen terecht zijn gekomen. Het moet toch voor iedereen duidelijk zijn dat deze schrijvers meer vanuit hun fantasie dan naar waarheid schreven. Hier laten de samenstellers van de website toch weer zien enig historische besef te hebben, ofwel laat de bronnen zien waarop de geschiedenis van Nijmegen is gebaseerd. Dan ontdekt de aandachtige lezer het ontstaan van de mythen vanzelf.

Klik hier voor de WARE geschiedenis van Nijmegen,

Bestel en lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf.