Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Withmundi is niet Wichmond, maar Wissant (F).

Volgens de traditionele opvatting krijgt Liudger tijdens zijn verblijf in West-Saksen een aantal onroerende goederen van rijke mensen, die zich tot het christendom hadden bekeerd. Een van deze goederen was afkomstig van graaf Wrachar te Brummen. Hij schonk Liudger in 794 vermoedelijk een stuk grond langs de IJssel. In de schenkingsoorkonde van 794 komt de eerste keer de naam Wichmond voor. Wichmond wordt dan geschreven als Withmundi, waarvan de betekenis nog onzeker is. Liudger had in Wichmond een kerk of klooster gesticht gewijd aan Sint-Salvator. Hij verliet Wichmond echter al snel voor zijn nieuwe kloosterstichting te Werden, de abdij van Werden.

Volgens de traditionele opvatting (zie hierboven) zou Wichmond het Withmundi uit de klassieke teksten over St.Ludger zijn. Opmerkelijk is in deze tekst dat men de betekenis van Withmundi voor onzeker houdt. En daar zit nu precies de oplossing van de mythe. Zie hiernaast.

In 'De tijd van Monniken en ridders' lezen we op p.103: "Veelzeggend bijvoorbeeld is dat men nog steeds niet precies weet waar het Friese Witla heeft gelegen. Tot nu toe is er geen spoor van teruggevonden".
De naam Witla wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde (zie hiervoor) uit het eind van de zevende eeuw (moet zijn 8ste eeuw). De tweede en tevens laatste vermelding*) dateert uit 836. In een kroniek wordt verteld hoe de Noormannen in dat jaar Witla aan de monding van de Maas hadden platgebrand. (bron)
Sommige historici (waaronder deze bron, al vermeldt deze dat dit allerminst zeker is) menen dat hier Domburg bedoeld wordt, omdat het aan de monding van de Maas moest liggen. Anderen maken er juist daarom Vlaardingen van.

Gysseling (zie daar) vermeldt Flardingum uit 1021 als oudste vermelding van Vlaardingen, Blok (zie daar) vermeldt Flardingis uit 1018 als oudste vermelding van Vlaardingen. Ook hier zijn deze 2 toponymisten het niet met elkaar eens.
Maar al deze locaties liggen niet in Friesland, wat gezien de tekst (zie hiernaast) toch zou moeten.

*) Witla wordt niet slechts twee keer vermeld, maar in meerdere oorkonden komt de naam voor. Witla of Withmundi (genoemd in 794, 796, 799, 800, 804, 836) is Wissant, aldus genoemd omdat de plaats lag aan een van de moerasmondingen van de Renus, waar de kust uit opmerkelijk wit zand bestaat. De naam komt ook voor als Withmotinga, Wigmodia, Witmodi, Witla, Witlam, Witland, Wissant (= wit zand) en duidt dan steeds dezelfde plek aan. De naam Withmundi mag niet te sterk op Wissant worden vastgeprikt, daar het waarschijnlijk is dat het op de gehele streek sloeg, en dat Wissant het enige nog aan te wijzen taalrelikt ervan is. De lokalisatie te Wichmond (Gld.) is een farce aangezien het niet aan de Maas ligt en al helemaal niet aan zee.St.Willibrorduskerk te Vierakker/Wichmond
De visie van Albert Delahaye.

Tekst uit 836: "De Noormannen vielen heftig Gallia binnen. Zij vernielden Dorestadum (=Audruicq), de plaats Andowerpium (=de 'aanwerp' bij Marck bij Calais en niet Antwerpen) en de haven Witla (=Wissant) bij de mond van de Mosa (=niet de Maas maar een moese, algemeen vlaams woord voor moeras of moerassige riviermond) en eisten schatting van de Fresones (=Vlamingen). Vandaar verwoestten zij het eiland Walacria (tussen Brugge en Uitkerke) en eisten ook daar schatting".
Bron: Historia regum Francorum, HdF, VII, p. 259.

Opmerking: Deze tekst plaatst alles in Gallië; derhalve maakt Nederland hier geen schijn van kans. Witla of Withmundi lag dan ook niet bij Vlaardingen, was niet Domburg of Wichmond, maar was Wissant; de twee namen zijn synoniem en betekenen resp. wit-land en wit-zand.
Walacria was een eiland tussen Brugge en Uitkerke; het Nederlandse Walcheren bestond toen niet, maar lag meters onder water tijdens de transgressiefase 3.
Andowerpium was een “aanwerp” (door de zee aangespoeld land) in de omgeving van Calais, waar St. Amandus een kerkje stichtte, dat later in het bezit kwam van St. Willibrord. St.Amandus predikte, nota bene met verlof van de bisschop van Noyon, bij de Fresones. De plaats wordt met een ongehoorde brutaliteit als Antwerpen opgevat, wat inderdaad brutaal is omdat deze op dat tijdstip noch in werkelijkheid, noch naamkundig al bestond. Witla is Wissant, welke plaats in tal van varianten verschijnt: Witlam, Witlant, Witsant, Withmundi enz. omdat ter plaatse een uitzonderlijk wit strand bestond en er nog steeds bestaat, ontstaan door de krijtrotsen ter plaatse.

Zie afbeelding hiernaast van het strand van Wissant.

Door het misverstaan van enkele klassieke namen die men in Nederland meende gevonden te hebben, is ook hier de verkeerde geschiedenis op een Nederlandse plaats geplakt. Ook prof.dr.D.P.Blok ging als toponymist hier danig de mist in. Zie bij prof.Blok.
Het klassieke Withmundi waar Liudger (of Ludger) predikte, lag aan de monding van de Mosa, dus aan zee met een strand met opvallend wit zand. Het was een havenplaats aan het Almere. Dat witte zand en de riviermonding waren de naamgevers van de plaats Withmundi, die aan de kust van de Litus Saxonicum lag. Het is de huidige plaats Wissant (Witsant) in Frans-Vlaanderen. De Saksen waar Ludger predikte woonden aan het Kanaal. Zie bij de Saksen. De eerder genoemde IJssel was de Isla, eveneens in Frans-Vlaanderen.

Een andere tekst zegt "Een andere keer was de zalige Ludger bij de zee op de plaats die Werdina heet". Wie van dit Werdina het Duitse Werden wil maken, moet toch echt eens een atlas aanschaffen. Werdina ook Werthina (spreek fonetisch uit Fertina W=F) was de plaats aan de Kanaalkust die nu Fréthun heet en precies daar waar de Litus Saxonicum lag. De Saksen woonde toen nog niet in Oost-Nederland en Duitsland. Daarheen zouden ze pas rond 792 door Karel de Grote gedeporteerd worden.
De toponymie van "wijde monding" die in Wichmond soms genoemd wordt voor Withmundi is onjuist. Waar die wijde monding dan gezocht moet worden, vermeldt men begrijpelijk niet. Daar is ook geen aannemelijke verklaring voor.
Brimmum uit de akte van 794 is ook niet Brummen (ook al lijkt het er zo veel op, maar dat is een direct gevolg van de deplacements historiques), maar de plaats Brimeux op 7 km. zuid-oost van Montreuil.


Wat weten we nu feitelijk echt?
 • Withmundi lag aan zee, wat van Wichmond allerminst gezegd kan worden.
 • Withmundi lag aan de linkeroever van de rivier (IJssel?). (Sloet nr.31). Wichmond ligt op de rechteroever van de IJssel
 • St.Ludger predikte onder Saksen die aan de kust van Het Kanaal woonden.
 • Dat St.Ludger een aantal goederen (landerijen) gekregen zou hebben van rijke mensen is een volslagen mythe. Daarvoor bestaat geen enkel bewijs of schriftelijk verslag.
 • De Nederlandse plaatsnaam Brummen wordt in geen enkele oorkonde van St.Ludger genoemd. Ook dit is weer een onbewezen aanname van de toepassing van een klassieke plaatsnaam op een plaats in Nederland die ongeveer hetzelfde klinkt.
 • De rivier de Isla is met meerdere plaatsen gedoubleerd in Nederland als de IJssel. Zie voor de gedoubleerde plaatsen de deplacements historiques. Volgens meerdere geologen ontstond de IJssel pas na het jaar 800. Zie verder bij de IJssel
 • Veel plaatsen in Nederland hebben een naam gekregen aan de hand van een naam uit een klassieke bron. De bekendste voorbeelden zijn Almere (al was het oorspronkelijke Almere een zee-inham, wat de naam al zegt) en Biddinghuizen in de Flevopolder, een nieuw dorp (uit 1963) dat de oude naam Bidningahusum uit een akte uit de 9e eeuw van de St.Bertijns abdij uit St.Omaars opgeplakt kreeg. Het is echter Boisdinghem op 11 km. west van St.Omaars. Dat de St.Bertijns abdij bezittingen zou hebben gehad in de nog niet bestaande Flevopolder is de historische miskleun ten top. Dit voorbeeld maakt iedereen duidelijk hoe meer plaatsen in Nederland aan hun naam gekomen zijn.
  Dat de oude naam perfect in het Nederlandse landschap past mag ook hier niet als bewijs voor het gelijk dienen. Dan is een bezoek aan het Franse landschap op zijn plaats.

  De mooiste kerk van Gelderland.

  Ten zuidoosten van de plaats, waar in 1575 een door de Heilige Ludger gestichte kerk gedeeltelijk was ingestort en verzwolgen door de IJssel, verrees in 1870 de St.Willibrorduskerk te Wichmond Vierrakker. (Zie afbeelding hiernaast).
  Voor die tijd gebeurde het nog regelmatig dat de IJssel overstroomde en het de inwoners van Vierakker/Wichmond wel heel moeilijk werd gemaakt om aan hun -toen nog gebruikelijke- dagelijkse kerkgang te voldoen.
  (Info: ANWB-fonds, op een tableau op de kerk).

  Met beide zaken wordt het bestaan van transgressies aangetoond en overstromingen -zelfs in hoog Nederland- bevestigd.
  Het hoogteverschil tussen het niveau van de IJssel en de omgeving van Wichmond is ruim 3 meter (3,5 tot 4 meter zelfs). (Bron: https://www.krnwtr.nl/hoogtekaart-van-nederland). Het zou betekend hebben dat er een vloedgolf van ruim 3 meter geweest moet zijn om het kerkje van St.Ludger weggespoeld te kunnen hebben. Hoe realistisch is dit? Ook hier is aangetoond dat het om een vrome mythe gaat.
  Alles is weggespoeld komt men vaker tegen in historisch Nederland. Het is de geijkte manier van historici en archeologen om de "verdwenen en onvindbare overblijfselen" te verklaren. De ware reden is dat niets is weggespoeld, maar er nooit heeft bestaan of gestaan.

  Bestel en lees het boek "De Ware Kijk Op" waarin de originele teksten te vinde zijn en oordeel zelf.