De historische geografie van de lage landen.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Deze pagina wordt steeds bijgewerkt als daar aanleiding toe is!Het is duidelijk dat Karel de Grote niet in Aken begraven is. Aquis Granum was dus een andere 'aquis'-plaats dan Aken.
Klik -eventueel- op de afbeelding voor een vergoting.


Klik op de afbeelding voor een vergoting.

Die toekenning is inmiddels geschied, maar waarvoor? Van een Romeinse grens is in Nederland geen sprake geweest. Die is slechts bedacht door niet ter zake kundige historici. Neem het gedeelte tussen Utrecht en Arnhem. Daar is van een grens geen spreke geweest, wat meerdere historici ook erkennen of erkend hebben in eigen publicaties. Ja, er zijn Romeinen geweest in Nederland langs de Rijn, maar om van een verdedigingsgrens te spreken is toch sterk overdreven. Lees meer over Romeins Nederland.

Hieronder nog een voorbeeld van een klein berichtje in het Algemeen Dagblad. Maar is het juist wat hier beweerd wordt?


Lees meer over Romeins Nijmegen.
Enkele voorbeelden van ingezonden brieven:

Regelmatig reageert men op artikelen in de media of overzichten op tentoonstellingen met een ingezonden brief, waarin aantoonbare fouten aan de kaak worden gesteld. Hieronder geven we daarvan een kleine bloemlezing.
Het betreft artikelen in dagbladen als het Algemeen Dagblad, de Volkskrant of artikelen in tijdschriften over archeologie of geschiedenis, waarop men dan reageert. Naar wat ik van briefschrijvers verneem, wordt het merendeel van de brieven niet geplaatst, wat ook mijn eigen ervaring is. Is er onder de lezers werkelijk geen belangstelling voor de oudste geschiedenis van ons land, zoals de redactie van het Algemeen Dagblad liet weten? Gezien het aantal en de inhoud van ingezonden brieven blijkt het tegendeel. Lees meer over 'in het nieuws'.

Wat lezers schrijven:
 • Ik lees het laatste jaar met veel belangstelling en plezier de publicaties van Albert Delahaye. Fantastisch wat deze man voor de ontrafeling van Nederlandse geschiedenis gedaan heeft en ronduit schokkend hoe Nederland daarmee omgaat. En schokkend om te zien dat deze leugens nog steeds 'viraal gaan'. Ik was laatst kritisch over het verhaal wat staat op de website van Vlaardingen over de Grote Kerk, die een voorloper zou hebben die met Willibrord in verband werd gebracht. Ik ging in discussie met de archivaris die mij Albert Delahaye slachtoffer noemde. Ik sloot af met: "Boeiend om te zien hoe het verhaal over Nederland in het eerste millennium nog het hoofd boven water gehouden wordt met een verdwaalde splinter hier en een verloren scherf daar en een handvol slecht gekopieerde import documenten - ik ben nog aardig.

  ...het hoofd boven water gehouden.... is een erg toepasselijke woordspeling. Lees meer over de transgressies.

  De honderden fouten die Henk 't Jong constateert (zie brief hiernaast) kunnen aangevuld worden met nog veel meer fouten over het eerste Millennium.

 • Geschiedenis gaat voor mij in de eerste plaats over het verhaal dat de overblijfselen van vroeger tijden ons vertellen. Ik wil er graag op kunnen vertrouwen dat historici dàt verhaal van onze geschiedenis vertellen en er niet al te veel vrije interpretatie bovenop leggen.

 • Misschien is het u niet ontgaan dat de laatste tijd veel verborgen praktijken aan het licht komen, veel misleiding wordt ontmaskert, veel misstanden worden blootgelegd. Het zal niet lang meer duren totdat de waarheid over de vroege geschiedenis van Nederland boven water komt en daarmee ook de schandelijke bejegening van Albert Delahaye door lieden die ten onrechte vertrouwen genoten.

 • Ik voel als Nederlander een verademing bij het lezen van de geschiedenis van mijn land zoals Albert Delahaye die weergeeft. Het voelt heel goed. Ook al komt die geschiedenis uit Frans Vlaanderen, hij voelt toch als de mijne. Ik taal niet meer naar de pompeuze opsmuk van het gevestigde verhaal, en ik heb grote moeite met de methoden die gebruikt werden en worden om dat verhaal in stand te houden.

  Ingezonden brieven: Klik op de brief voor een vergroting.


  Klein berichtje in het AD van 25 mei 2021. Het lijkt onbetekenend, maar zo wordt de fabel er elke keer wel weer ingeslepen.

  Dat Romeins Nijmegen ooit Noviomagus of erger Ulpia Noviomagus heeft geheten is een fabel, bedacht door enkele Nijmeegse historici uit de 17e eeuw. Die fabel heeft men steeds gehandhaafd, hoewel feitelijke bewijzen voor die opvatting ontbraken en nog steeds ontbreken. Het Romeinse Ulpia Noviomagus was onmiskenbaar de Duitse stad Neumagen, waar de latere keizer Marcus Ulpius Trajanus stadhouder was. In Nijmegen meent men dat de Romeinen na de nederlaag van de Bataven voor hen een nieuwe stad bouwden aan de Waal, die de naam Noviomagus kreeg. Compleet met tempel en badhuis (dat eerder gevonden werd). Veel gekker moet men het niet maken. Het wordt toch stilaan tijd dat de Nijmeegse historici de geschiedenis van hun eigen stad eens gaan bestuderen. Dan verdwijnen vanzelf alle mythen die men er hanteert. Onlangs heeft een historisch archeoloog vastgesteld dat Romeins Nijmegen helemaal niet Noviomagus heette, hij erkende dat daar geen enkel bewijs voor was, maar Castra Herculis. Een nieuwe mythe was geboren die erin ging als koek, vooral om te 'bewijzen' dat Nijmegen de oudste stad van ons land zou zijn.
  Er bestaan enkele initiatieven om Romeins Nederland bij de UNESCO voor te dragen als Wereld Erfgoed? Zie afbeelding in de linker kolom. Zijn die initiatieven die ook Cultureel Erfgoed of Nederlands Erfgoed worden genoemd, gebaseerd op de werkelijkheid of gaat het slechts om de pecunia's van het toerisme, zoals dat tussen de regels bij de initiatiefnemers te lezen is? Onderstaande brief verzonden aan Algemeen Dagblad, Volkskrant, Archeologie in Nederland en AWN en NGV.
  De voordracht om de Romeinse Limes in Nederland voor te dragen als Wereld Erfgoed kent meerdere tekortkomingen:
  1. Allereerst heeft Romeins Nederland -volgens meerdere historici- helemaal nooit iets voorgesteld. Prof.dr.W.A. van Es, voormalig directeur van de ROB (Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek), momenteel RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) schreef het al in de jaren 80 van de vorige eeuw. "Het Romeins in Nederland is allerminst van internationale allure geweest en is nimmer de eer van een colonia waardig geacht".
  2. Boven het maaiveld is er niets van te zien, maar ook onder de grond is er nauwelijks iets van terug te vinden. Op enkele plekken is dan wel een 'Archeon-achtig' bouwwerk geplaatst, maar dat heeft historisch gezien geen enkele waarde.
  3. Op veel plaatsen waar men een castellum 'vermoedt' is nooit iets gevonden. In de historische literatuur lijkt Romeins Nederland een onbetwiste opvatting. Niet is minder waar! Romeins Nederland is een op veel twijfel gebaseerde aangenomen geschiedenis. Veel aannamen zijn onbewezen opvattingen, gebaseerd op geen of minimaal bewijs. Wat bewijs je met enkele Romeinse munten?
  4. Van geen enkele plaats is de Romeinse naam met feiten bewezen. Men voert wel eens de Peutingerkaart op als bewijs, maar die kaart is een falsum uit de 16e eeuw. Met een dakpan of een deel van een Romeinse helm bewijs je evenmin dat ter plaatse ooit een Romeins castellum stond.
  5. Daarnaast kan men zich afvragen of wat 'Limes' wordt genoemd, wel als 'Nederlands' Erfgoed beschouwd kan worden. Iets wat nu Nederland wordt genoemd, bestond niet eens in de Romeinse tijd. Of was het eerder Erfgoed van Italië of van het oude Rome?
  6. Is een bezettingsmacht die slechts ellende voor de plaatselijke bevolking bracht, te beschouwen als Wereld Erfgoed? Is de bezetting van Nederland in Wereld Oorlog 2 Wereld Erfgoed? Is de 80-jarige oorlog inclusief de Inquisitie te beschouwen als Wereld Erfgoed?
  7. Bovendien was de Romeinse Limes zeker geen gesloten grens en zeker geen Limes, maar een bewaakte transportroute, wat momenteel algemeen aanvaard wordt. Is een bewaakte transportroute te beschouwen als Wereld Erfgoed?
  8. De Limes was zeker geen gesloten grens. Wat historisch 'Limes' genoemd wordt, was de grens van het Romeinse rijk die op de taalgrens door Frans-Vlaanderen en België lag. Daar lag de rij forten die Gallia moest beschermen tegen binnendringende Germanen. Die Germaanse volkeren woonden al ten zuiden van de Rijn en dus binnen het Romeinse Rijk. Elke historische atlas toont precies aan waar Germania Inferior en Superior lagen, namelijk ten westen en ten zuiden van de Rijn.
  9. Vervolgens kan gesteld worden dat het Romeinse rijk een periode was waarin de mensheid zich van de slechtste kan heeft laten zien. Is dat Wereld Erfgoed? De Romeinse tijd was een tijd van moord, plunderingen en slavernij. Tacitus schreef het al: "De Romeinen zijn de rovers en plunderaars van deze wereld". (Tacitus, Agricola 30,4). Ook prof.Bettany Hughes bevestigde het: "De Romeinse maatschappij was gebaseerd op slavernij. Meer dan 200 miljoen slaven hebben het Romeinse rijk opgebouwd". Het recent verschenen boek van Emma Southon toont de ware wereld van het Romeinse Rijk: een wereld van moord en doodslag en van massale executies van gevangen genomen 'barbaren' en Christenen. Een wereld die teveel verscholen blijft achter door slaven gebouwde imposante bouwwerken, fraaie mozaïeken en indrukwekkende beeldhouwwerken. Overigens kwamen de meeste legionairs helemaal niet uit Italië, maar uit de Balkan en zelfs uit Afrika zoals in een recente studie is vastgesteld. Lees meer bij de Romeinen in Nederland.
  10. Opmerkelijk is dat de Unesco de limes in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland op de werelderfgoedlijst heeft geplaatst. Die van Nederland ontbreekt daarop, juist omdat de archeologie niet genoeg wetenschappelijk gewicht in de schaal kan leggen. Daarom zijn de betrokken gemeenten in Nederland nu volop de zichtbaarheid van hun vermeende Limes aan het (uit-)vergroten tot ongekende proporties, waarbij elke vondst wordt opgeblazen tot een heus castellum. Zie Castellum Houten als voorbeeld. Ook wordt tegenwoordig in het centrum van Utrecht met een 80 centimeter brede strook van gekleurd licht en nevel de plaats van het oude castellum Traiectum aangegeven....

  De hele Romeinse geschiedenis in ons land wordt schromelijk overdreven en nog erger, verheerlijkt. Zeker als het in aanmerking zou komen als Wereld Erfgoed. Dan kun je de Unesco nominaties niet langer serieus nemen. Het was een niets ontziende slavenmaatschappij. Er was niets heldhaftigs aan. Feitelijk is het een grote schande dat men tegenwoordig 'Romeintje' speelt, zoals in het Archeon en men dit voordraagt als 'Wereld Erfgoed'. Zou iemand het ooit in zijn hoofd halen het slavernij-verleden van Holland, dat verscholen is achter de term "Gouden Eeuw', voor te dragen als Wereld Erfgoed?

  In het Algemeen Dagblad werd de nieuwe film over de Friese koning Redbad besproken. Daarop reageerde ik met een ingezonden brief op 26 juni 2018, waarna op 29 juni een reactie kwam van ene Johan Hermes uit Rotterdam. De vervolgens door mij ingediende repliek op de brief van Hermes werd in het AD aanvankelijk zonder opgave van redenen niet geplaatst. Na enkele emails aan de redactie van het AD werd er als reden opgegeven dat "het artikel te lang zou zijn voor een onderwerp waarin vermoedelijk een beperkt deel van onze lezers geïnteresseerd is". Mijn repliek op Johan Hermes heb ik maar hieronder gezet.


  Klik op de afbeelding voor een vergroting.


  Klik op de afbeelding voor een vergroting.
  Mijn repliek op de ingezonden brief van Johan Hermes.

  Of St.Willibrord zich om zou draaien in zijn graf, zoals Johan Hermes uit Rotterdam stelt, is mijn vraag: in welk graf? Dat van Echternach dat uit de 12e eeuw stamt (dat staat archeologisch vast) of dat in Abbeville waar hij volgens oudere schriftelijke bronnen begraven zou zijn? Of is zijn derde schedel die in Aken bewaard wordt de echte van St.Willibrord? Overigens als hij zich nogmaals omdraait in zijn graf dan zou hij weer 'goed' liggen. Immers St.Willibrord heeft zich reeds omgedraaid toen hem een aankomst in Katwijk en een verblijf in Friesland in de schoenen werd geschoven, terwijl hij zelf schreef dat hij in FRANCIA aankwam en daar missioneerde. De plaats waar nu de Kanaaltunnel ligt was al sinds Julius Caesar (en lang daarvoor) dè oversteekplaats naar en van Engeland. Daar "waar men de overkant ziet" staat in veel klassieke teksten. Katwijk is een fabel uit de 17e eeuw. Dat Redbad vorst van de Friezen was staat inderdaad vast, maar van welke Friezen? Het waren niet de Nederlandse Friezen uit Friesland, maar de Fresones uit Frans-Vlaanderen. Dat zich ooit op Nederlands grondgebied veldslagen tussen Friezen en Franken zouden hebben voorgedaan is noch schriftelijk noch archeologisch aangetoond. De veldslag tegen Karel Martel in 717 vond plaats in Vinciacum. Die plaats ligt niet in Nederland, maar is Inchy-en-Artois en Artois en ligt zoals iedereen weet in Noord-Frankrijk. Waar zijn in Friesland de bergwouden waar de Friezen zich verborgen in hun strijd tegen de Romeinen volgens de Romeinse schrijver Tacitus? Overigens is het Frisia van Redbad hetzelfde als het Frisia uit de Romeins periode. Daarmee laat de heer Hermes zien dat hij niet op de hoogte is van de historische feiten. Laag-Nederland was in de 7e en 8e eeuw zo goed als onbewoonbaar, dat staat ook archeologisch vast. Ik zou graag van de heer Hermes de schriftelijke of archeologische bewijsstukken ontvangen, waarop hij zijn kennis baseert. Ik ken ze als 'hobby-historicus' niet. In Frans-Vlaanderen werd ook Bonifatius vermoord bij Dockynchirica (is Duinkerke) en niet in Dokkum, dat in de 8e eeuw ook niet eens bestond (dat staat ook archeologisch vast). Wist U overigens dat de eerste Hollandse en Friese graven, zoals Gerulf, Dirk I, II en III uit datzelfde Frisia in Vlaanderen kwamen? Dat zelfs de naam Holland uit Frans-Vlaanderen kwam, evenals het Wilhelmus, het haringkaken, molens, dijken, de klomp, de aardappel en de tulp? Hoezo Nederlandse tradities? Ik raad Hermes en andere lezers dan ook aan hun kennis eens niet te baseren op fabels uit VVV-folders of op wat men ooit op de lagere school leerde. Op mijn website www.noviomagus.info kan je veel over de Fresonen te weten komen en eventueel ook een boek aanschaffen, zodat men het hele verhaal zwart op wit heeft. Daarna wil ik best met iedereen in discussie treden, waar de rubriek ingezonden brieven niet meteen het juiste platform voor is.

  Maar wat blijkt als men de klassieke bronnen erop naslaat? Die hele geschiedenis van Redbad als Friese koning is één grote mythe. Er is een koninkrijk Friesland geweest, maar dat lag in Frans-Vlaanderen en daaraan zijn de namen van twee vorsten verbonden, namelijk Aldgisl en Redbad (of Radboud). Laatstgenoemde leeft merkwaardigerwijze voort in de overlevering van Westfriesland en niet in Friesland. In het Friese 'kernland' herinnert daarentegen niets meer aan de man, die dr. D.P.Blok in zijn monografie "De Franken" betitelt als 'de eerste "Nederlander' van formaat uit de middeleeuwse geschiedenis, aldus S.J. van der Molen in 'Oorsprong en geschiedenis van De Friezen'
  (zie hier verder). Voor de fabels van Blok zie De Franken in Nederland.  In de geschiedenis van mijn woonplaats Amersfoort bestaan meerdere mythen. Een ingezonden brief is het gevolg (klik op de brief voor een vergroting).  Op het terrein van het onderwijs schrijf ik wel eens een brief die dan gelukkig wel vaak geplaatst wordt (klik op de afbeelding voor een vergroting).

  v
 • Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.