Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Lang dacht men dat Delahaye het totaal verkeerd had........
Wilt U meer weten over de opvattingen van Albert Delahaye?
Maak een afspraak voor een lezing.

Bent U (bestuurs-)lid van een historische vereniging en zoekt U een interessant onderwerp voor een avondvullend programma?
Neem contact op met Guido B.M. Delahaye..
Velen gingen U voor.

Lang dacht men dat de aarde plat was.

Nog steeds denkt men dat de geschiedenis van de Lage Landen (les Pays-Bas in het eerste millennium uit vaststaande feiten bestaat.
De waarheid is echter anders.


Julius Caesar.


Vanaf Julius Caesar zijn de klassieke teksten verkeerd begrepen en op Nederland van toepassing gedacht.
Nederland heeft nooit tot het Gallia gehoord, dat Julius Caesar beschreef in zijn "Commentarii de Bello Gallico".


Gentse professor in de Romeinse archeologie bewijst het gelijk van Albert Delahaye.
Prof. Hugo Thoen: "Ik zoek al vijftig jaar naar bewijzen van Caesars aanwezigheid in België, maar heb nooit iets gevonden."

"Julius Caesar is nooit in België geweest en dan al helemaal niet in Nederland, zodat alles dat van dit onjuiste uitgangspunt werd afgeleid, geschrapt moet worden."

Julius Caesar beschreef uit eigen waarneming de Renus en het Eiland der Bataven. Die heeft hij dus nooit in Nederland gezien, hij is er immers nooit geweest, maar in Noord-Frankrijk.
Vanuit het Eiland der Bataven stak hij over naar Brittannia (Engeland). Dat was dus niet vanuit de Betuwe. Waar die oversteekplaats lag, bewijst niet alleen de logica, maar ook de tegenwoordige Kanaaltunnel.

Accepteert men dit ene feit, dan verdwijnen de Renus als Rijn en het Eiland der Bataven als Betuwe, twee hoekstenen van 'onze' geschiedenis, uit de traditionele geschiedenis.
Ook de strijd die Julius Caesar voerde tegen enkele Germaanse stammen, zoals de Tencterii en Usipetes, verdwijnt dan uit de Nederlandse geschiedenis. Die strijd vond plaats in Noord-Frankrijk toen Julius Caesar op weg was naar de kust, waar hij een vloot bouwde voor die overtocht.

De bewijzen.
*De overkant.
*De taalgrens.
*Transgressies.
*West-Oriëntatie.
*Germania.
*Archeologie.
*Archeologische missers
*Plaatsnamen
*De Rivieren
*Teksten
*Wat nooit klopte.
*De Opkomst van Holland.

Hoe de traditie ontstond.
*Jaartallen

Eigen publicaties.

Lezing 2019.
De kapel op Het Valkhof in Nijmegen werd in de 19e eeuw de heidense kapel genoemd, als zou deze gebouwd zijn door de Romeinen die immers 'heidenen' waren. Daarna werd de naam Karolingische kapel omdat men meende dat deze kapel door Karel de Grote was gebouwd, die er immers een palts had. Toen dat onjuist bleek te zijn werd de kapel vervolgens de Ottoonse kapel genoemd aangezien de kapel pas in de 11e eeuw gebouwd werd.
Zo verschoof de geschiedenis langzaam naar de juiste waarheid toe.
Dit voorbeeld staat symbool voor tal van andere gebeurtenissen die men voor 'vaderlandse geschiedenis' houdt maar die herzien moeten worden.

Iedereen kent ze, de volgende gebeurtenissen uit de 'vaderlandse geschiedenis':


De Romeinen in ons land.

St.Willibrord op missiereis.

Aan het hof van Karel de Grote.

De Noormannen voor Dorestad.
Maar zijn het wel gebeurtenissen uit onze geschiedenis? Zijn ze gebaseerd op feiten of zijn het mythen?
Waren het wel grote Romeinse legioenen, die in ons land geweest zijn en hier zogenaamd de Limes Germanicus hebben aangelegd? Of lag de Limes Germanicus op de taalgrens? Hebben St.Willibrord en St.Bonifatius hier wel gepredikt of was het onder de Fresones in Flelandria (Vlaanderen)? Had Karel de Grote een paleis in Nijmegen of was het in Noyon? Hebben de Noormannen wel in Nederland geplunderd of was het in Frankrijk?

Veel historische afbeeldingen misleiden onze verbeelding meer dan dat ze ons de waarheid voorhouden.St.Bonifatius, St.Willibrord, Karel de Grote en de Noormannen zijn voor de Nederlandse geschiedenis volkomen legendarisch. Ze zijn nooit in Nederland geweest.

De volgende 3 feiten weerleggen de hele traditionele geschiedenis in het eerste millennium.

1. Julius Caesar stak over naar Brittannië vanuit het Eiland der Bataven. Het is een vaststaand feit dat hij overstak vanaf de plaats waar je de overkant kunt zien. En dat is onmiskenbaar Wissant aan de kust van Het Kanaal in Frans-Vlaanderen. Dáár lag dus het Eiland der Bataven. Zijn oversteek vanuit de Betuwe is een ongelooflijke fabel verzonnen in de 17e eeuw.

2. St.Willibrord kwam aan land in Gravelines in Francia en was meteen in zijn missiegebied. Dáár lag dus het Frisia waar hij predikte. De aankomst in Katwijk is een even grote fabel ook al uit de 17e eeuw, zijn prediking in het Nederlandse Friesland een even grote mythe.

3. Het Noviomagus waar Karel de Grote gekroond werd en een nieuw paleis liet bouwen was de Franse stad Noyon. Dat dit Nijmegen zou zijn geweest is een mythe uit de 15e eeuw.

Plaatst men deze zaken op de juiste plaats, dan volgt de rest van de geschiedenis in het eerste millennium vanzelf.

Volgens de geschiedenisboekjes op school worden deze gebeurtenissen nog steeds tot onze Vaderlandse Geschiedenis gerekend. Maar schoolboekjes lopen wel eens vaker achter de feiten aan. Scholen geven hun leerlingen wel eens vaker reeds jaren achterhaalde informatie. Op schoolboekjes kun je niet afgaan. Maar ons onderwijs wordt toch wel door deskundige gecontroleerd? Dat valt te betwijfelen, want onze minister van onderwijs "gaat daar niet over" zoals hij ons per brief liet weten. Als de minister niet over de inhoud van het onderwijs gaat, wie dan wel? De uitgeverijen van de Schoolboekjes?

Het geschiedenisonderwijs wemelt van de achterhaalde opvattingen. Daar kan men niet op afgaan.
Over de opvattingen van Albert Delahaye kunt U zich laten informeren op een lezing. Deze lezing wordt op de door U gewenste locatie gehouden aan de hand van een powerpoint-presentatie met veel beeldmateriaal, duidelijke kaarten en onthullende opvattingen ook van andere historici dan Albert Delahaye. De sterkste punten in het hele betoog zijn de logica en de samenhang tussen de verschillende onderwerpen en tijdperken.

Wenst U voor Uw historische vereniging of bij eenkomst een specifiek onderwerp behandeld zien, ook dat is mogelijk.
 • Alleen het bisdom Trajectum en St,Willibrord of St.Bonifatius en zijn plaats aan het Frankische hof, ook dat kan.
 • Of alleen de informatie over Romeins Nederland?
 • Of wilt U in kort bestek alles weten over de invallen van de Noormannen? Over Dorestad? Ook dat kan.
 • Of over het Germania van Tacitus?

  Uw vraag bepaalt de inhoud van de lezing.

  Duur van een lezing: 1.30 tot 2.00 uur, met halverwege een pauze. Op verzoek langer of korter.
  Kosten: er wordt slechts een reiskostenvergoeding gevraagd van €50,- (binnen Nederland).
  Tevens wordt de gelegenheid geboden boeken van Albert Delahaye aan te schaffen tegen kostprijs (€10,-)

  De hele geschiedenis van het eerste millennium die traditioneel in Nederland wordt geplaatst, kan zich hier gewoonweg niet voorgedaan hebben, omdat ons land toen voor het grootste deel onder water lag. Er was tussen de 3e en 10e eeuw geen omvangrijke bewoning mogelijk in dit waddengebied. Waar woonde het grote volk der Friezen, die het behalve de Romeinen later ook de Franken zo moeilijk maakte? Op die paar terpen?

  De klassieke teksten tonen die leegte in bewoning in ons land in elk geval glashelder aan. Nederland beschikt over geen enkel eigen document uit het eerste millennium. Alles dat wij van dat millennium menen te weten staat in Franse kronieken.

  De archeologie toont die leegte ook helder aan. Daarover hoeft geen enkel misverstand te bestaan. Er is niets gevonden van de aanwezigheid van grote Romeinse legioenen, niets uit de tijd van St.Willibrord en St.Bonifatius, niets van een paleis van Karel de Grote in Nijmegen en geen spoor van de Noormannen.

  Het werpt toch vragen op wanneer Nijmegen van 4 eeuwen zogenaamde Karolingische traditie, geen scherf Karolingisch kan laten zien. Er is niets gevonden in Nijmegen uit de Karolingische periode: geen steen van het paleis, geen spoor van bewoning, geen resten van een kerk, geen gegevens over domeinen, bestuurlijke of kerkelijke handelingen. Niets.
  Het oudste archiefstuk in Nijmegen dateert uit 1196.

  Er zijn Romeinen geweest in Nederland, dat staat wel vast. Maar zij waren hier niet om een grens te bewaken tegen invallende Germaanse stammen. De bewaking langs de Rijn was die van een bewaakte transportroute. Tussen het vertrek van de Romeinen in 260 n.Chr. en de komst van St.Willibrord in 690 vertoont de geschiedenis van de Lage Landen (les Pays-Bas zowiezo al een gapend gat van ruim 4 eeuwen. Plots zou dan St.Willibrord naar ons land komen, zonder dat er sprake is van enige bewoning? Wie kwamen Willibrord en Bonifatius hier bekeren? De Friezen? Maar die woonden aan de Frans en Belgisch Vlaamse kust. De Saksen? Die woonden aan de Litus Saxonicum, de kust ten zuiden van Boulogne. De Franken? Die woonden in Noord-Frankrijk tussen de Seine en de Schelde. Over de voorgangers van St.Willibrord, die onder dezelfde volkeren predikten, wordt in Nederland veelzeggend gezwegen.

  In het jaar 777 zou Karel de Grote uit het niets plots een paleis in Nijmegen hebben opgetrokken. In een gebied zonder bewoning. Een vooruitgeschoven post in de strijd tegen de Saksen? Maar de Saksen woonden in Noord-Frankrijk en zijn pas na 793 door Karel de Grote naar Noord-Duitsland gedeporteerd. En waar haalde Karel de Grote het bouwmateriaal voor zijn paleis? Het moet een gigantische operatie zijn geweest, die -veelbetekend- nergens beschreven staat. Die gigantische operatie heeft ook nooit plaats gehad, immers het paleis stond in Noyon waar in de omgeving het bouwmateriaal voor het grijpen lag.

 • Nederland heeft niets om haar aangenomen geschiedenis in het eerste millennium te bewijzen.

  Alles dat wij van "onze" geschiedenis menen te weten, staat in Franse kronieken. Nederland bezit geen enkel eigen document over de vermeende geschiedenis in het eerste millennium. De eerste 'Hollandse' schrijvers vermelden nergens de alom bekende tradities van Utrecht, van Wijk bij Duurstede, van Nijmegen of van de Bataven.
  Jacob van Oudenhoven schreef in 1654 in zijn "Out Hollandt, nu Zuyt Hollandt" al over "het ontbreken van elke schriftuur", geen enkel geschrift over de geschiedenis van Holland. Hij concludeerde terecht dat het onjuist moest zijn wat sommigen zeiden, namelijk "dat de eerste Hollanders ongeletterd waren en niet konden schrijven". "Het geeft geen pas", schrijft hij met enige verontwaardiging "zo een ongeletterdheid te veronderstellen bij een zo vief volk als de Hollanders, maar de geschriften ontbreken omdat het land niet bewoond was". Jacob van Oudenhoven had het perfect begrepen en het volslagen juist geformuleerd.

  "Maar er bestaat toch een Psalter van Utrecht uit de 9e eeuw? En hebben we niet het Cartularium van Egmond uit de 9e eeuw?" hoor ik U denken? Inderdaad hebben we kopieën daarvan. Maar het originele Psalter kwam uit Abbeville en het Cartularium uit St.Omaars en dat is beide in Frankrijk. En dat de schrijvers daarvan, Franse monniken, over Nederland geschreven zouden hebben en hun eigen land onbeschreven zouden hebben gelaten, is natuurlijk een farce.

  Behalve dat eigentijdse authentieke geschreven bronnen in Nederland afwezig zijn, laat de Nederlandse archeologie een onheilspellende leegte zien.
  Er is een aanwezigheid van Romeinen geweest tussen 50 en 260 n.C. Maar deze aanwezigheid was niet die van een bezettingsleger met een goed georganiseerde verdedigingslinie langs de Rijn. Dat blijkt al uit de gevonden Romeinse nederzettingen die allemaal verschillend zijn in aanleg en uitvoering en uit zeer verschillende perioden stammen. De zeven opeenvolgende 'castella' in Valkenburg tonen dit haarfijn aan. Die Romeinen in ons land waren veteranen en avonturiers, op zoek naar nieuwe gronden. Nederland was de Agri Decumates zoals Tacitus en andere schrijvers het beschreven. De Rijn was niets anders dan een bewaakte transportroute. De bekende Limes Germanicus lag in Noord-Frankrijk.

  Van St.Willibrord en andere predikers vind je in het eerste millennium in Nederland geen spoor. Niet in de schriftelijke overlevering, niet in de archeologie. De eerste vermelding over St.Willibrord in Nederland stamt uit de 12e eeuw en kwam vanuit Echternach. Daar begreep men de oude oorkonden niet meer en pastte ze toe op Utrecht, terwijl deze over Tournehem gingen. Theofried van Echternach heeft enkele namen uit die oorkonden op Nederland toegepast. De overgrote meerderheid van plaatsnamen heeft hij niet kunnen plaatsen.
  De opvattingen in de huidige geschiedenis zijn niet verder gekomen dan wat er in de 12e eeuw werd gesteld.

  De Nederlandse geschiedenis is gebaseerd op vier hoekstenen.

  De hoekstenen zijn:
  1. De Romeinse Renus is de Duits/ Nederlandse Rijn.
  2. Het Eiland van de Bataven is de Betuwe.
  3. Karolingisch Noviomagus is Nijmegen.
  4. Germania is Duitsland.
  Alle overige gegevens zijn van deze vier een afgeleide.

  Kan men slechts van één van deze hoekstenen de onjuistheid aantonen, dan stort het hele bouwwerk van de traditionele geschiedenis in elkaar. Albert Delahaye is erin geslaagd van alle hoekstenen van onze geschiedenis de onjuistheid aan te tonen èn van alle afleidingen hiervan.  De visie van Albert Delahaye.
  De opvatting van Albert Delahaye laat zich het best samenvatten met de term "deplacements historiques".
  Met de deportaties van de Saksen door Karel de Grote, de vlucht voor de Noormannen en de immigratie van de na de transgressies vrijgekomen gebieden, kwamen vanuit het zuiden nieuwe bewoners ons land binnen. Deze bewoners brachten hun eigen geschiedenis mee, alsook de namen van plaatsen, rivieren en streken. Daarna is de grote babylonische spraakverwarring ontstaan. Veel oorkonden en akten verhuisden mee en werden later, vaak pas vele eeuwen later, op de nieuwe plaats verkeerd toegepast. Soms klopte de namen uit de akten wonderwel op de nieuwe plaats, juist omdat die nieuwe plaats de naam gekregen had van de verlaten plaats, soms vanwege de overeenkomstige geografische omstandigheden, soms ook naar aanleiding van die oude oorkonden waarmee kloosters ten onrechte in bezit kwamen van goederen of diensten. Albert Delahaye heeft aangetoond dat het om gedoubleerde plaatsnamen ging. De contekst, de samenhang en de logica maken duidelijk dat de akten niet op die nieuwe plaatsen pasten. Vandaar dat honderden namen uit de oude oorkonden in Nederland worden 'overgeslagen' ofwel verzwegen. Immers ze passen er niet en worden er ook niet gevonden. Het aantal plaatsen 'onbekend' bij D.P.Blok of M.Gysseling is dan ook tekenend. In Noord-Frankrijk liggen ze allemaal.
  Nadat de klassieke Middeleeuwse teksten eenmaal foutief waren toegepast, gebeurde dat ook met de klassieke Romeinse teksten. De mythen van Romeins Nederland is ook pas ontstaan na die van St.Willibrord en Karel de Grote. Het leek een passend sluitstuk, maar was, verblind als men was, een typisch voorbeeld van de cirkelredenering.

  Alle bewijzen vindt U op deze website of in een van de vele boeken die Albert Delahaye hierover geschreven heeft.

  Over de juiste plaats van de Romeinse Renus bestaan meerdere klassieke teksten. Zie bij Renus. Een voorbeeld van zo'n tekst geeft Plinius (23-79 n.Chr.). Hij schrijft: "waar de Renus in zee uitstroomt vindt men witte steen die zich gemakkelijk laat snijden en gebruikt wordt voor het leggen van vloeren." Dat het hier niet om de mergelgrotten in Zuid-Limburg gaat, wat de traditie ervan maakte, mag duidelijk zijn. Het gaat hier om de Franse kalksteen die in Noordwest Frankrijk gewonnen wordt. Het "Maison du Marbre" in Rinxent, ten noord-oosten van Boulogne, verschaft de bezoekers informatie over winning en toepassingen van de witte kalksteen, die o.a. gebruikt wordt voor schoorsteenmantels en vloeren.


  De Romein Servius schreef: "De Renus is een rivier in Gallia waar men op Engeland uitziet".
  Ook hier is de juiste plaats van de Romeinse Renus aan geen enkele twijfel onderhevig.

  Bestel en lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf.